Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe faq

Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Για μεμονωμένο παραγωγό ή ατομική επιχείρηση απαιτείται: 

  1. Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και θεωρημένη από Αστυνομία, Δήμο, Κ. Ε. Π. ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία : docΈντυπο αίτησης
  2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. Αν πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση (Απλή φωτοτυπία)
  3. Βεβαίωση από Επιμελητήριο της περιοχής, αν πρόκειται για Ατομική επιχείρηση (αν πρόκειται για κατασκευή δημόσιων έργων Τεχνικό Επιμελητήριο) ή βεβαίωση από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που να βεβαιώνει ότι είναι αγρότης αν πρόκειται για μεμονωμένο παραγωγό.

Το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ, Δήμο, ή άλλη Δημόσια αρχή

Για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε, ΕΑΣ ή Συνεταιρισμό απαιτείται:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου. Θεωρημένη από τράπεζα της επιλογής σας, στην οποία θα βεβαιώνετε το νόμιμο της εκπροσώπησης:docΈντυπο Αίτησης
  2. Το καταστατικό θεωρημένο από δικηγόρο
  3.  Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. (Απλή φωτοτυπία)
  4. Το Φ. Ε. Κ σύστασης της εταιρείας για Α. Ε & ΕΠΕ (Απλή φωτοτυπία)
  5. Βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο που είναι εγγεγραμμένη


Το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησης για τα νόμιμα πρόσωπα,βεβαιώνεται:

  1. Για ατομική επιχείρηση, από Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ, Δήμο, κ.α
  2. Για εταιρία, από την Τράπεζα που συνεργάζεται.

Προκειμένου να πληρώνονται οι κληρονόμοι των θανόντων δικαιούχων, θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου

2.Διαθήκη (όταν υπάρχει) ή πιστοποιητικό μη έκδοσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο (όταν δεν υπάρχει διαθήκη)

3.Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

4.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ τους νόμιμους κληρονόμους, όπου να φαίνονται τα ονοματεπώνυμα και ο λογαριασμός

5.το ΑΦΜ του θανόντα.

Υπενθυμίζουμε ότι, προϋπόθεση για την πληρωμή των κληρονόμων,είναι να έχουν αποσταλεί τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ και να έχει απορριφθεί η πληρωμή.

Επιστροφή στην κορυφή