Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκηρύξεις

Οι παραλήπτες των τευχών μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει κατά την παραλαβή του να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων τα παρέλαβαν. Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων θα διευκολύνει στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των τευχών, για τις περιπτώσεις διαγωνισμών που δεν διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.


Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται στις 28-06-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. 


Οι προσφορές κατατίθενται, στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οδό Δομοκού 5, (στο ισόγειο του κτιρίου) μέχρι τις 10:00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν η προσφορά δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, τότε ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωμα να καταθέσει την προσφορά.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με ευθύνη του συμμετέχοντος, με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές πρωτοκολλούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Προσφορές που, για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους υποψηφίους, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Τεύχος Προκήρυξης

ΘΕΜΑ: «Περίληψης της διακήρυξης του κλειστού διαγωνισμού για τη Δωρεάν Διανομή μακαρονιών στους απόρους της χώρας, Πρόγραμμα Ε.Ε. 2010» 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΚΥΑ Δ.Δ. ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου του έργου καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περ/κής Δ/νσης Αττικής & Νήσων Αιγαίου για ένα έτος» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στο κτίριο της οδού Κ. Καραμανλή στη Λαμία» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στο γραφείο της οδού Μ. Ασίας αρ. 36 στο Ναύπλιο» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στο κτίριο της οδού Πινδάρου αρ. 98 στη Θήβα» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Θέμα : «Απαντήσεις σε ερωτήματα επί της αρ. 23776/06-04-2010 διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού με θέμα Συντήρηση, Υποστήριξη και Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πληρωμών της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) για την διαχείριση των αιτήσεων του έτους 2010 με δυνατότητα επέκτασης για δύο επιπλέον έτη, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του προϋπολογισμού» 


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ. 23776/06-04-2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

"Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός ανάθεσης του έργου των υπηρεσιών συγκεντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2011 για τους για τους κατα κύριο επάγγελμα αγρότες - διακήρυξη 3395/PM/2010"


Σας ενημερώνουμε οτι η κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης του έργου των υπηρεσιών συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2011 για τους κατα κύριο επάγγελμα αγρότες, με την καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 29.04.2010 και ώρα 10.00 π.μ., θα γίνει στη νέα δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010» με δυνατότητα επέκτασης για δύο επιπλέον έτη, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του προϋπολογισμού.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΘΕΜΑ: «Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμών» 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καλωδίων δικτύου» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των Εξυπηρετητών (servers) και Χώρων Αποθήκευσης Δεδομένων (SAN, MSA) του IDC της εταιρίας Hewlett Packard για ένα έτος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βάμβακος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Επιστροφή στην κορυφή