Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκηρύξεις

Οι παραλήπτες των τευχών μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει κατά την παραλαβή του να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων τα παρέλαβαν. Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων θα διευκολύνει στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των τευχών, για τις περιπτώσεις διαγωνισμών που δεν διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.


Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου την ευθύνη φέρει ο παραλήπτης.

"Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός ανάθεσης του έργου των υπηρεσιών συγκεντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2011 για τους για τους κατα κύριο επάγγελμα αγρότες - διακήρυξη 3395/PM/2010"


Σας ενημερώνουμε οτι η κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης του έργου των υπηρεσιών συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2011 για τους κατα κύριο επάγγελμα αγρότες, με την καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 29.04.2010 και ώρα 10.00 π.μ., θα γίνει στη νέα δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010» με δυνατότητα επέκτασης για δύο επιπλέον έτη, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του προϋπολογισμού.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καλωδίων δικτύου» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΘΕΜΑ: «Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμών» 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΘΕΜΑ: «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βάμβακος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των Εξυπηρετητών (servers) και Χώρων Αποθήκευσης Δεδομένων (SAN, MSA) του IDC της εταιρίας Hewlett Packard για ένα έτος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σε σχέση με το αναρτημένο κείμενο του διαγωνισμού, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 2.000.0000,00€ πλέον του ΦΠΑ 19%, και η έκπτωση στον προϋπολογισμό του έργου – πέραν του 10% - απαιτείται να τεκμηριωθεί ως προς την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του έργου στην προσφερόμενη τιμή και αν η τεκμηρίωση κριθεί ανεπαρκής, η προσφορά κηρύσσεται άκυρη.Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου 2010.18/03/2010 14:04

Διαβάζω στο σχέδιο διαγωνισμού ΟΠΣΕΑΕ, στη σελίδα 33 και 34 ‘Ο χρόνος απόκρισης της διεπαφής του συστήματος με το χρήστη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) δευτερόλεπτα για κάθε ενέργεια του χρήστη που αφορά αλφαριθμητικά δεδομένα και τα πενήντα (50) δευτερόλεπτα για κάθε ενέργεια που αφορά χωρικά δεδομένα, εκτός από περιπτώσεις μαζικής επεξεργασίας δεδομένων (μαζικές εισαγωγές, τροποποιήσεις, ή διαγραφές επί συνόλου εγγραφών), όπου οι αποδεκτοί χρόνοι απόκρισης θα ορίζονται μετά από συμφωνία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Και του Αναδόχου. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν όλους τους τύπους χρηστών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και θα πρέπει να επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το 30% του συνόλου των χρηστών του συστήματος, οι οποίοι ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 1200 χρήστες. Συμπεραίνω δηλαδή ότι 360 περίπου χρήστες θα χαίρουν χρόνο απόκρισης 10 και 50 sec για αλφαριθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα. Η ερώτησή μου είναι γιατί τόσο χαμηλές προδιαγραφές; Μήπως θα πρέπει να στοχεύσουμε υψηλότερα, ώστε να έχουμε καλύτερου επιπέδου υπηρεσίες μέσω του ΟΠΣ;


23/03/2010 16:51

Καλησπέρα σας,

1. Σχετικά με τον όρο του άρθρου 14.6, σελ. 12, ότι «Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο σε ένα σχήμα» παρακαλούμε διευκρινίστε εάν αφορά και τυχόν υπεργολάβους, προμηθευτές ή εξωτερικούς συνεργάτες του υποψηφίου Αναδόχου.

2. Όσον αφορά το ζητούμενο DRS παρακαλούμε διευκρινίστε ποιες θα είναι οι ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές. Ζητείται δηλαδή ένα Hot Disaster Recovery Site ή αρκεί μια τοπολογία Cold Disaster Recovery Site ; Σε κάθε περίπτωση ποιες θα είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, κτλ ; Επίσης ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος ο οποίος θα θεωρείται αποδεκτός από τον Φορέα στην περίπτωση μετάπτωσης λειτουργίας από το IDC στο DRS ;


24/03/2010 10:23

Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την παράδοση του έργου (δημοσίευση, κατάθεση προσφορών, αποτελέσματα, ενστάσεις, υπογραφή σύμβασης, ανάλυση, υλοποίηση, δοκιμές και παραλαβή), που είναι το ελάχιστο 4-5 μήνες, πως γίνεται το έργο να αφορά τις αιτήσεις του 2010, όταν τότε θα έχουν περάσει όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται για την Ενιαία Ενίσχυση του 2010;

Εκτός αν αποκρύπτονται άλλες διευθετήσεις και συμφωνίες, ποιό το νόημα της προκήρυξης αυτή την στιγμή;

Αν δεν διευκρινιστεί το ερώτημα που θέτουμε, γιατί κάποια σοβαρή εταιρία να μπει στον κόπο και τα έξοδα για να καταθέσει προσφορά, όταν διαφαίνεται ότι είτε το αποτέλεσμα είναι προαποφασισμένο είτε η συμμετοχή της θα είναι απλώς άλλοθι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους κοινοτικούς;


24/03/2010 15:14

Με τη συγκεκριμένη διαβούλευση δημιουργούνται ερωτήματα όπως:
1. Ποια είναι η ανάλυση του κόστους των δύο εκατομμυρίων ευρώ για συντήρη

Πιστοποίηση/Αναγνώριση Φορέων για την υποβοήθηση των δικαιούχων της ενιαίας αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)73/2009 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006


Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ) 91
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-QUALITY & RELIABILITY A.E.- ΓΑΙΑ-ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.,GEODATA ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 76
3 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Οργάνωσης Προγραμματισμού & Γεωργικής Ανάπτυξης 67
4 ΑΓΡΟ_ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ /ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. 56
5 ΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 40
6 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι & ΣΙΑ ΕΕ 33
7 ERGOPLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 22
8 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ Eλλιπή δικαιολογητικά
9 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΟΣΔΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ» Eλλιπή δικαιολογητικά

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της πάσης φύσεως αλληλογραφίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ένα έτος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου Καταχωρήσεις Αιτήσεων Μεταβίβασης έτους 2009»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περίληψη για την ανάδειξη φορέα υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος 2009 δωρεάν διανομής μακαρονιών στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2009) 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


KYA


Περίληψη για την ανάδειξη φορέα υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος 2009 δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2009) 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

KYA


Περίληψη Διακήρυξης Κλειστού διαγωνισμού με σύντμηση προθεσμιών για την ανάδειξη φορέα υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα ΠΟΠ σε απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2009) 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


KYA


Επιστροφή στην κορυφή