Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πληροφοριακά Συστήματα

Για την είσοδο σας στην Εφαρμογή Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 πατήστε εδώ


pdf Τροποποίηση της υπ’αριθ.124340/27.09.2016 εγκυκλίου άρσης πιστοποίησης φορέων ύστερα από αίτημά τους

pdf Εγκύκλιος με θέμα:«Άρση πιστοποίησης φορέων Α' ύστερα από αίτημά τους»

pdf Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ), 435/59964/8.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ-ΚΜ6), 2975/41283/28.4.2015 (ΑΔΑ:Ω4ΨΕ465ΦΘΗ-691), 3707/50898/8.5.2015 (ΑΔΑ: ΩΛ3Ξ465ΦΘΗ-ΨΔΗ), 5877/74961/14.7.2015 (επανάληψη στο ορθό-ΑΔΑ: ΩΖ20465ΦΘΗ-2Ρ0), 2507/32694/22.3.2016 (ΑΔΑ: ΨΤΔ14653ΠΓ-ΜΩΟ), 2697/36231/30.3.2016 (ΑΔΑ: 7Ξ1Β4653ΠΓ-741) και 3418/48263/20.4.2016 (ΑΔΑ: 7Σ7Ν4653ΠΓ-ΩΣ5) όμοιες αποφάσεις.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.(14.04.2016)

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.(08.04.2016)

pdf Αξιολόγηση του Υποψήφιου Φορέα Α’ με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως συμπληρώθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ), 435/59964/8.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ-ΚΜ6), 2975/41283/28.4.2015 (ΑΔΑ:Ω4ΨΕ465ΦΘΗ-691) και 3707/50898/8.5.2015 (ΑΔΑ: ΩΛ3Ξ465ΦΘΗ-ΨΔΗ),5877/74961/14.7.2015(επανάληψη στο ορθό-ΑΔΑ:ΩΖ20465ΦΘΗ-2ΡΟ)και 2507/32694/22.03.2016(ΑΔΑ:ΨΤΔ14653ΠΓ-ΜΩΟ)όμοιες αποφάσεις.

pdf Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως συμπληρώθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ), 435/59964/8.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ-ΚΜ6), 2975/41283/28.4.2015 (ΑΔΑ:Ω4ΨΕ465ΦΘΗ-691) και 3707/50898/8.5.2015 (ΑΔΑ: ΩΛ3Ξ465ΦΘΗ-ΨΔΗ) και 5877/74961/14.7.2015 (επανάληψη στο ορθό-ΑΔΑ:ΩΖ20465ΦΘΗ-2ΡΟ)όμοιες αποφάσεις.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΕΩΝ Α - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΩΝ (21ης Μαρτίου 2016)

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΕΩΝ Α - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΩΝ

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις πιστοποιημένων φορέων

pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ I επί της υπ'αριθμ.6621/14.01.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ II επί της υπ'αριθμ.6621/14.01.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ III επί της υπ'αριθμ.6621/14.01.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ IV επί της υπ'αριθμ.6621/14.01.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

pdf Ανακοίνωση-Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων

pdf ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής φακέλων 05/02/2016

Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικά με την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης

pdf Τράπεζα Θεμάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 (Ημερομηνία ανανέωσης:25.02.2016)

pdf VIDEO1 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
pdf VIDEO2 - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
pdf VIDEO3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
pdf VIDEO4 - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Παρουσιάσεις ημερίδας ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της έκθεσης Agrotica

pdf Νέα ΚΑΠ 2015-2020
pdf Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016-Έλεγχοι
pdf Δικαιώματα-Πρασίνισμα-Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Για την είσοδο στην Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Α (Πρόσκληση Υπ' αριθμ. 6621/14-01-2016) πατήστε εδώ


Αν επιθυμείτε πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία σας, έτσι ώστε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την πρόσκληση.Ο πλήρης κατάλογος των στοιχείων θα διευκολύνει στην αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων επί της πρόσκλησης.

Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικά με την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης

pdf Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση-Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020

pdf Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΩΝ ΚΥΔ

pdf Αξιολόγηση των Υποψήφιων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το Β' στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΔ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. (20.03.2018)

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. (20.03.2018)

pdf Αξιολόγηση των Υποψήφιων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. (29.03.2018)

pdf Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ.274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ»

pdf Άρση πιστοποίησης Κ.Υ.Δ-Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ.274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ»

pdf Αξιολόγηση των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση των Υποψηφίων ΚΥΔ για την υπ΄ αρ. 16869/12-02-2018 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2018 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2018-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης (μετά από αιτήματα θεραπείας).

Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικά με την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης

pdf Τράπεζα Θεμάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ημερομηνία ανανέωσης:26.02.2018)

pdf Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 - Παρουσίαση Αμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς

pdf Μεταβιβάσεις ΔΒΕ 2018 - Παρουσίαση Αμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς

pdf Πράσινη Ενίσχυση 2018 - Παρουσίαση Τεχνικών Ελέγχων

pdf VIDEO4 - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

pdf Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση-Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020

Για την είσοδο στην Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Α (Πρόσκληση Υπ' αριθμ. 7136/24-01-2017) πατήστε εδώ

pdf ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ I επί της υπ'αριθμ.7136/24.01.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

pdf Αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ΄ αρ. 7136/24-01-2017 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α' για την υπ΄ αριθ. 7136/24-01-2017 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση των Υποψήφιων Φορέων Α' για την υπ΄ αριθ. 7136/24-01-2017 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α' για την υπ΄ αριθ. 7136/24-01-2017 «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2017 Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΕΩΝ Α - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΩΝ

Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικά με την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης

pdf Τράπεζα Θεμάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ημερομηνία ανανέωσης:27.03.2017)

pdf Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 - Παρουσίαση Αμεσων Ενισχύσεων

pdf Μεταβιβάσεις ΔΒΕ 2017 - Παρουσίαση Αμεσων Ενισχύσεων (Ημερομηνία ανανέωσης:02.05.2017)

pdf Πράσινη Ενίσχυση 2017 - Παρουσίαση Τεχνικών Ελέγχων

pdf VIDEO1 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
pdf VIDEO2 - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
pdf VIDEO3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
pdf VIDEO4 - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή