Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κατηγορία Καθεστώτος: Άμεσες Ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα: Μέτρα Αγοράς έως 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Υποβολή Πληρωμών: Καταληκτική ημερομηνία: 15η Μαΐου του έτους υποβολής των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης / Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμών: 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των παραγωγών
Ενεργό: ΝΑΙ

Στρεμματική Ενίσχυση σε γεωργούς που παράγουν και παραδίδουν υπο προυποθέσεις ζαχαρότευτλα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Κατηγορία Καθεστώτος: Άμεσες Ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα: Μέτρα Αγοράς έως 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Υποβολή Πληρωμών: Καταληκτική ημερομηνία: 15η Μαΐου του έτους υποβολής των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης / Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμών: 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των παραγωγών
Ενεργό: ΝΑΙ

Στρεμματική Ενίσχυση σε γεωργούς που παράγουν και παραδίδουν υπο προυποθέσεις βιομηχανική τομάτα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Κατηγορία Καθεστώτος: Άμεσες Ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα: Μέτρα Αγοράς έως 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Υποβολή Πληρωμών: Καταληκτική ημερομηνία: 15η Μαΐου του έτους υποβολής των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης / Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμών: 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των παραγωγών
Ενεργό: ΝΑΙ

Στρεμματικές ενίσχυσεις σε γεωργους ΜΝΑ που καλλιεργούν συγκεκριμένα

Κατηγορία Καθεστώτος: Άμεσες Ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα: Μέτρα Αγοράς έως 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Υποβολή Πληρωμών: Καταληκτική ημερομηνία: 15η Μαΐου του έτους υποβολής των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης / Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμών: 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των παραγωγών
Ενεργό: ΝΑΙ

Άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς που εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου, βρώσιμου ελαιοκάρπου και σκληρό σίτου ή που εκτρέφουν αιγοπρόβατα και βοοειδή θηλυκά υπό προυποθέσεις σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Κατηγορία Καθεστώτος: Άμεσες Ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα: Μέτρα Αγοράς έως 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Υποβολή Πληρωμών: Καταληκτική ημερομηνία: 15η Μαΐου του έτους υποβολής των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης / Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμών: 30η Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των παραγωγών
Ενεργό: ΝΑΙ

Ενισχύσεις δράσεων των προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων με στόχο τον προγραμματισμό της παραγωγής , την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων , την προώθηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, , περιβαλλοντικα μέτρα και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής , προληψη και διαχείριση κρίσεων.

Κατηγορία Καθεστώτος: Άμεσες Ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα: Μέτρα Αγοράς έως 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Υποβολή Πληρωμών: Καταληκτική ημερομηνία: 30η Ιουνίου εκάστου έτους (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμών: 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων
Ενεργό: ΝΑΙ

Ενίσχυση δράσεων αμπελουργών για τη μετατροπή της ποκιλίας, συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού, την επαναφύτευση αμπελώνων και βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

Κατηγορία Καθεστώτος: Άμεσες Ενισχύσεις
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα: Μέτρα Αγοράς έως 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Υποβολή Πληρωμών: Καταληκτική ημερομηνία: 1η Ιουλίου εκάστου έτους (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμών: 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων
Ενεργό: ΝΑΙ

Στρεμματικές ενισχύσεις σε οινοπαραγωγούς που αποσύρουν μόνιμα τις εκτάσεις από την αμπελοκαλλιέργεια και στρεφονται σε εναλλακτικές δραστηριότητες στην σχετική έκταση ή αποσύρονται εξ ολοκλήρου από τη γεωργική παραγωγή.

Κατηγορία Καθεστώτος: Μέτρα Αγοράς
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Λοιπά
Πρόγραμμα: Μέτρα Αγοράς έως 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Ενεργό: ΝΑΙ

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1535/2007

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Γεωργοί-κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασοκαλλιεργητές οι οποίοι κάνουν χρήση των Υπηρεσιών παροχής συμβουλών.
Ενεργό: ΝΑΙ

Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των γεωργών και δασοκαλλιεργητών να κάνουν χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών με στόχο τη διαρκή βελτίωση της τήρησης των κανονιστικών προτύπων, καθώς και τη βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του μέτρου μπορεί να είναι: Γεωργοί Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Οι δικαιούχοι του μέτρου αυτού θα είναι οι ιδιοκτήτες και οι φορείς διαχείρισης των ανωτέρω δασών και συγκεκριμένα: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Δήμοι ή Κοινότητες, καθώς επίσης και μισθωτές δασών και δασικών εκτάσεων . Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης (συστάδας) καθορίζεται σε 50 Ha. Το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων που θα ενταχθούν στην Δράση του Μέτρου είναι 200.000 Ha.
Ενεργό: ΌΧΙ

ο μέτρο στοχεύει στη στήριξη των ιδιοκτητών δασών και δασικών εκτάσεων, ώστε να εφαρμόσουν μία πολυ-λειτουργική δασική πολιτική η οποία θα επικεντρώνεται μεν στην βελτίωση των οικονομικών δεικτών και της ανταγωνιστικότητας, αλλά συγχρόνως θα διατηρεί την βιοποικιλότητα και θα ακολουθεί τις δεσμεύσεις της αειφορικής διαχείρισης.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν (σύμφωνα με το Παράρτημα του καν (ΕΚ) 1698/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Συμβουλίου «Ποσά και Ποσοστά στήριξης»). όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2019/1993, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης επιχειρήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 2, παράγραφος 1 της εν λόγω σύστασης (2003/361/ΕΚ της Επιτροπής), και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.
Ενεργό: ΝΑΙ

Κυρίαρχοι στόχοι του παρόντος μέτρου είναι: η αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την στήριξή τους σε θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν (σύμφωνα με το Παράρτημα του καν (ΕΚ) 1698/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Συμβουλίου «Ποσά και Ποσοστά στήριξης»). όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2019/1993, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης επιχειρήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 2, παράγραφος 1 της εν λόγω σύστασης (2003/361/ΕΚ της Επιτροπής), και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.
Ενεργό: ΌΧΙ

Κυρίαρχοι στόχοι του παρόντος μέτρου είναι: η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν στη διατήρηση και αύξηση της προμήθειας πρώτης ύλης, στον εκσυγχρονισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης και στη βελτίωση της εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Ενεργό: ΝΑΙ

Δημιουργία έργων για την ταμίευση και εκμετάλλευση επιφανειακών απορροών, τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, εκσυγχρονισμό και βελτίωση συνθηκών άρδευσης, στράγγισης, προσπέλασης καθώς και υποδομών που αφορούν στην παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδροφορέων.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες της χώρας (Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών των νομών χωρίς Δασαρχεία).
Ενεργό: ΌΧΙ

Η αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση (με την ευρύτερη έννοιά της) των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσής του ορεινού πληθυσμού και η ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Tο δασικό οδικό δίκτυο που έχει διανοιγεί ή πρόκειται να διανοιγεί στα δάση και δασικές εκτάσεις της χώρας και το οποίο για να είναι προσπελάσιμο απαιτείται η διαρκής βελτίωσή του.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Γεωργοί και κτηνοτρόφοι που οι γεωκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώνονται από φυσικές καταστροφές, έκτακτα γεγονότα (πυρκαγιές) και από δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή κλιματικά γεγονότα, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω.
Ενεργό: ΌΧΙ

Οι ζημιές που προκαλούνται στη γεωργία από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή κλιματικά και έκτακτα γεγονότα κλονίζουν σοβαρά την οικονομία των παραγωγών.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Το μέτρο αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις. Δικαιούχοι της ενίσχυσης δύνανται να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι αιγοπροβάτων εφόσον: Πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με το Μητρώο Αιγοπροβάτων και τις υγειονομικές διατάξεις και προβαίνουν ή έχουν προβεί σε σήμανση των ζώων τους με ενώτια (συμβατική σήμανση) σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και καθ’ όλη την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης: Να διατηρούν εκμετάλλευση αιγοπροβάτων Να προβαίνουν στη συμβατική και ηλεκτρονική σήμανση των ζώων τους σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά. Να τηρούν τις διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. Να παραμείνουν στο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής / δήλωση εφαρμογής. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης όσοι είναι δικαιούχοι του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης.
Ενεργό: ΌΧΙ

Η προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα νεοεισαχθέντα στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικά πρότυπα, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εμπλέκει σημαντικό αριθμό γεωργών.

Για τα πρότυπα αυτά, επειδή τις περισσότερες φορές επιβάλλουν στους γεωργούς νέες υποχρεώσεις που οδηγούν σε μείωση του εισοδήματός τους, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν ενισχύσεις. Το μέτρο θα καλύψει τμήμα των δαπανών και το διαφυγόν εισόδημα με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή και τήρηση των προτύπων αυτών.

Σχετικά Αρχεία:

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Βιολογική παραγωγή: Δικαιούχοι του προγράμματος της βιολογικής παραγωγής μπορούν να κριθούν αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον: Εντάσσουν στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσης Συνάπτουν συμβόλαιο με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και προσκομίζουν στις ελεγκτικές αρχές βεβαίωση του Οργανισμού για την τήρηση των διατάξεων του Καν. 2092/91. Εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές όπως προβλέπονται στον Καν. 2092/91. Δέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (Agro2): Δικαιούχοι της στήριξης μπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης εφόσον εντάξουν μία τουλάχιστον από τις επιλέξιμες καλλιέργειες τους στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις προδιαγραφές του προτύπου Agro2 Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρείου Κρέατος (Agro3): Δικαιούχοι της στήριξης μπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης κάτοχοι μονάδων εκτροφής χοιρινών εφόσον εντάξουν τη μονάδα τους στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του προτύπου Agro3
Ενεργό: ΝΑΙ

Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων με στόχους:

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
Δικαιούχοι: Ομάδα παραγωγών. Ομάδα παραγωγών νοείται μία οργάνωση οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία απαρτίζεται από φορείς που συμμετέχουν ενεργά σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων στο πλαίσιο του μέτρου 132. Επαγγελματικές και / ή διεπαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.
Ενεργό: ΌΧΙ

Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε «ομάδες» παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας με στόχους: την ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, την προώθηση των προϊόντων αυτών.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Δικαιούχοι: Καπνοπαραγωγοί που τηρούν τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:
  • Έδρα της γεωργικής εκμετάλλευσης σε καπνοπαραγωγική περιοχή
  • Ενεργοποίηση κατά το έτος 2009 εκτατικών δικαιωμάτων προερχόμενων από καπνό
  • Μείωση των άμεσων ενισχύσεων από το 2010, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% σε σχέση με το έτος 2009. Το ποσοστό μείωσης αφορά αποκλειστικά στη μείωση κατά 50% της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από καπνό.
  • Μη συμμετοχή σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης
  • Ο υποψήφιος έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης , κατά τα έτη 2009 και 2010.
  • Ο υποψήφιος κατέχει και ενεργοποιεί, κατά το έτος 2010, δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό.
Ένταξη: 2011-12-01
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμών: 2011-07-03
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχος του καθεστώτος είναι η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων καπνού που πλήττονται από τη μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργίας.

Επιστροφή στην κορυφή