Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κωδικός Διαγωνισμού: 86

Κωδικός Διαγωνισμού: 84

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας ανά την επικράτεια,για την κεντρική υπηρεσία και τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων των υπαλλήλων των ΔΑΟΚ που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων, 

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο:

A. Συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αίτησης Εκμεταλλεύσης ( Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε) και την Διαχείριση των αιτήσεων για το έτος 2015

B.

  1. Αναβάθμιση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού πληροφοριακού συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α) για την εφαρμογή των αιτήσεων του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ( 2014 - 2020 )
  2. Υποστήριξη και λειτουργία της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής του Internet Data Center ( I.D.C) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παροχή υποδομής και υπηρεσιών D.R.S ( Disaster Recovery Site) και B.C.P (Business Continuity Plan)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αποτελεσμάτων πρόσληψης διακοσίων εξήντα (260) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, (130 για το α´ δίμηνο και 130 για το β´ δίμηνο) και προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών

pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

pdf ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- σχετικά με την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ.4230/128327/13-10-2014, ΦΕΚ: 2897/τ.Β΄/29-10-2014, ΑΔΑ: 7ΚΨΜΒ-ΤΩΓ.

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την πρόσληψη διακοσίων εξήντα (260) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπόνων, ΠΕ10 Οικονομικών, ΠΕ3 Κτηνιάτρων, ΠΕ9 Διοικητικών, ΠΕ Τοπογράφων, ΤΕ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, ΤΕ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και ΔΕ4 Διοικητικών Γραμματέων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης δύο (2) μήνες (130 για το α´ δίμηνο και 130 για το β´ δίμηνο), για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Η ανακοίνωση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr την φόρμα «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη δύο (2) μηνών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», από τη Δευτέρα 17-11-2014 έως και τη Δευτέρα 24-11-2014 και ώρα 15:00 μ.μ.


pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 260 ΘΕΣΕΩΝ


Ματαίωση Διαγωνισμού : Προμήθεια υλικών που αφορούν αναλώσιμα είδη γραφικής ύλης και ειδών (toner-drum) των φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτικών και μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Εφαρμογής και βάσης δεδομένων, για την καταγραφή του γεωργικού εξοπλισμού των αγροτών, μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Κωδικός Διαγωνισμού: 77

Ματαίωση Διαγωνισμού : Προμήθεια υλικών που αφορούν αναλώσιμα είδη γραφικής ύλης και ειδών (toner-drum) των φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτικών και μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Εφαρμογής και βάσης δεδομένων, για την καταγραφή του γεωργικού εξοπλισμού των αγροτών, μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

Επιστροφή στην κορυφή