Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα πορτοκαλιού χυμοποίησης έτους 2015

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 561/26111/2015 Υπουργική Απόφαση για τους γεωργούς και τους φορείς στους οποίους παραδίδουν το προϊόν τους, ισχύουν τα κάτωθι:
1. Όροι επιλεξιμότητας δικαιούχων

• Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 κατ’ ελάχιστο 7 τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.
• Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω ενός και μόνον από τους παρακάτω «φορείς»:
i. υφιστάμενες Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ)
ii. υφιστάμενες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών
iii. οποιαδήποτε νέα νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των εσπεριδοειδών

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι ή απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

2. Υποχρεώσεις φορέων

Α. Οι φορείς στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη, υποχρεούνται:
1. Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις για την ποσότητα της πρώτης ύλης που θα παραδοθεί πριν την έναρξη των παραδόσεων.
2. Να παραδίδουν για λογαριασμό των μελών τους την ποσότητα του παραδιδόμενου προϊόντος στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
3. Να παραλαμβάνουν τις ποσότητες που παραδίδουν οι γεωργοί που δεν είναι μέλη τους
4. Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των παραδόσεων στις μεταποιητικές επιχειρήσεις (ανά σύμβαση) με τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό.
5. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών.
6. Να συνεργάζονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας λειτουργεί και ως επιχείρηση μεταποίησης, για τις ποσότητες που πρόκειται να μεταποιήσει στις εγκαταστάσεις του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ποσότητα προϊόντος την οποία δεσμεύεται να μεταποιήσει σε αυτές.

O αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου αναφορικά με τις κοινοτικές και εθνικές ενισχύσεις των δικαιούχων παραγωγών, έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Οι κοινοτικές και εθνικές ενισχύσεις των δικαιούχων παραγωγών είναι διασφαλισμένες, οι πληρωμές θα εξελιχθούν απρόσκοπτα και μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε χρονοδιάγραμμα πληρωμών για όλες τις εκκρεμότητες».

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 331/2-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΕΞΥ46ΨΧΞΧ-Υ3Ι) Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 «Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020» καθώς και του υπ’ αριθμ. 19099/3-2-2015 εγγράφου περί παράτασης υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, σύμφωνα με το υπ’ 20875/9-2-2015 έγγραφο του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, 


η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας θα παραμείνει ανοικτή έως την Δευτέρα 9/2/2015 και ώρα 17:00 μμ. λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε το Σάββατο 7/2/2015.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 331/2-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΕΞΥ46ΨΧΞΧ-Υ3Ι) Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 «Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020» καθώς και του υπ’ αριθμ. 19099/3-2-2015 εγγράφου του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Παράταση υποβολής φακέλων υποψηφιότητας – αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020», 


ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας θα παραμείνει ανοικτή έως το Σάββατο 7/2/2015 και ώρα 17:00 μμ.

Ενόψει ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης για το βαμβάκι, γνωρίζουμε στους παραγωγούς βάμβακος τα εξής :


1. Η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 749,38 € ανά εκτάριο εφ όσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1307/2013του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις ,έχουν δηλώσει την καλλιέργεια στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και έχουν τηρήσει τις κατωτέρω προϋποθέσεις :

3. Nα έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2015 εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.
Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων με βαμβάκι αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο σε καλλιέργεια υβριδίων βάμβακος.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή.

4. Στην αίτηση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης θα πρέπει να αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης ,εφόσον είναι μέλη καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.

5. Να διατηρούν την καλλιέργεια τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων που περιλαμβάνουν :

  • την κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδάφους
  • την κατάλληλη λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος
  • τον έλεγχο των ζιζανίων με αποδεκτές μεθόδους (μηχανικές ή χημικές)
  • την καταπολέμηση τυχόν εχθρών και ασθενειών των φυτειών με τη χρήση κατάλληλων

φυτοπροστατευτικών προϊόντων την χορήγηση στην καλλιέργεια των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού με τις κατάλληλες μεθόδους άρδευσης

6. Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ενδεικτική ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, 140 κιλά ανά στρέμμα, υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση ,εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

7. Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2016 το αργότερο.

Επιστροφή στην κορυφή