Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 56938/31.07.2018 Εγκυκλίου υποβολής παραστατικών πληρωμής για τη δράση 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) και της από 01.08.2018 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, 


υπενθυμίζεται στους δικαιούχους της 1ης Πρόκλησης της δράσης ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα, που υποστηρίζει την Δράση, των παραστατικών πληρωμής έτους 2018 (2ο έτος δεσμεύσεων) ορίζεται η Δευτέρα 01.10.2018 λόγω του ότι η 30.09.18 είναι μη εργάσιμη ημέρα (Κυριακή).

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25/05/2018, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, δεσμευόμενος να τα διασφαλίζει με κάθε τρόπο από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, αθέμιτη διαβίβαση και επεξεργασία τους.


Οι εν λόγω ενέργειες αφορούν σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Οργανισμό, όπως ενδεικτικά σε Δικαιούχους Αγροτικών Ενισχύσεων, σε νόμιμους εκπροσώπους Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που είναι Δικαιούχοι Αγροτικών Ενισχύσεων ή συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στον αγροτικό τομέα, σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών που αναλαμβάνουν υπηρεσίες, προμήθειες και έργα του Οργανισμού ή των οποίων οι πληρωμές πιστοποιούνται και διενεργούνται από τον Οργανισμό, σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών ή φορέων που αδειοδοτούνται από τον Οργανισμό για εισαγωγές/εξαγωγές προϊόντων ή μετέχουν σε προγράμματα αρμοδιότητας του Οργανισμού, όπως τροφοδοσίας, προώθησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς, διανομής εκποίησης κλπ παρεμβατικών προϊόντων και εν γένει σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου το οποίο, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, έχει συναλλακτικές σχέσεις με τον Οργανισμό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης του με όλα τα συναλλασσόμενα μαζί του φυσικά πρόσωπα, ο Οργανισμός συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτόν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει ο Οργανισμός από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματος αυτού ή του Οργανισμού:

α) Γενικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, στοιχεία επαγγέλματος, εισοδήματος και φορολογίας, αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο οργανισμός μπορεί να ζητήσει, ανά περίπτωση συναλλασσομένου, επί πλέον στοιχεία όπως φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ΕΝΦΙΑ, οικονομικά στοιχεία ατομικής επιχείρησης κλπ.
β) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης και είναι απαραίτητα για την ένταξη σε αυτά, τον έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τον υπολογισμό των ποσών των αιτούμενων πληρωμών: στοιχεία θέσης, έκτασης και καθεστώτος κτήσης αγροτεμαχίων, είδους και πλήθους ζωικού κεφαλαίου, είδους καλλιεργειών, ποσοτήτων παραγωγής, κλπ.
γ) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε εισαγωγικές/εξαγωγικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες προώθησης/διανομής/εκποίησης γεωργικών προϊόντων: πιστοποιητικά εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα, νομιμοποιητικά στοιχεία εταιρίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, είδη και ποσότητες προϊόντων, χώρες ή περιοχές προέλευσης/προορισμού κλπ
δ) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή αγαθά στον Οργανισμό ή σε εκπροσώπους αντίστοιχων Νομικών Προσώπων: πιστοποιητικά άδειας δραστηριότητας, εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα, στοιχεία επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας κλπ

Ως συναλλασσόμενα με τον Οργανισμό φυσικά πρόσωπα, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υφίστανται επεξεργασία από τον Οργανισμό, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, στα είδη επεξεργασίας ανά κατηγορία δεδομένων και στους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών τους, στους οποίους διαβιβάζονται νόμιμα ή με τη συγκατάθεσή σας.

  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 02.08.2018 ξεκινάει η καταβολή ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δράσης 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία. Οι πρώτες πληρωμές αφορούν σε παρτίδες για τους δικαιούχους "ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ", "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΗΣ ΦΡΙΖΑΡΤΑ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ" και "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ" και το συνολικό ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 11.848,88 €.


Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα συνεχίσουν να καταβάλουν τις ενισχύσεις για την εν λόγω δράση στο άμεσο επόμενο διάστημα σε ρυθμό ανάλογο με τον ρυθμό αποστολής των αιτημάτων πληρωμής και των απαραίτητων παραστατικών των εμπλεκόμενων φορέων.

Ενημερώνονται οι ενταγμένοι στην Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ότι έχει εκδοθεί η αρ. 56938/31-7-2017 εγκύκλιος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ: 9ΕΟΣ46ΨΧΞΧ-ΤΓ5, http://www.opekepe.gr/metro10_komfousio.asp


σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1018) με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων.
Υπενθυμίζεται πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι μέχρι και τη Δευτέρα 1-10-2018 πέραν τις οποίας εφαρμόζονται οι σχετικές κυρώσεις.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 360/104380/25-07-2018 Κ.Υ.Α. σχετικά με την “Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ροδάκινων (επιτραπέζιων και βιομηχανικών) και νεκταρινιών που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις 14-17 Ιουλίου 2017 στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας και Φλώρινας, και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013, σ. 9)”, ολοκληρώθηκε σήμερα η επεξεργασία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης ύψους 8.434.665,52 ευρώ σε 10.668 δικαιούχους. 


Το μοναδιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε:

 1. 1150 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα επιτραπέζια ροδάκινα, 
 2. 650 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα βιομηχανικά,
 3. 1200 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα νεκταρίνια.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 360/104380/25-07-2018 σχετικής Κ.Υ.Α. και για την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών αναρτήθηκαν σήμερα έγγραφες ενημερώσεις με τα δικαιούμενα ποσά στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Καρτέλα του Αγρότη” https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2017.pdf.

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2016 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον Οργανισμό, ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 20.07.2018 η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 11 που εντάχθηκαν το έτος 2017 για το πρώτο έτος εφαρμογής. Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 15.840.034,58 € και αφορά σε 10.711 δικαιούχους πανελλαδικά. 


Για το πρώτο έτος εφαρμογής το αιτούμενο ποσό των δικαιούχων ήταν 34.563.111,88 €. Με την προκαταβολή που δόθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και την εν λόγω εκκαθάριση το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται στα 31.867.668,34 €.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της ανωτέρω Απόφασης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή στην ανωτέρω διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου, αρχής γενομένης την 24.08.2018 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 30.08.2018. Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. “Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.”.

Σε συνέχεια των παρακάτω ενημερώσεων: 


 1. από 09/03/2018 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με Θέμα: "Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση για επικάλυψη αγροτεμαχίων με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες (Β΄ και Γ΄ φάση ανάρτησης)" (αναρτημένη στο site ΟΠΕΚΕΠΕ) προς τους παραγωγούς.
 2. του από 13/03/2018 μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τα ΚΥΔ με θέμα: "Δασικοί Χάρτες - ενημέρωση ΚΥΔ"
 3. του από 14/03/2018 Δελτίου τύπου (είναι αναρτημένο στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ) με Θέμα: "Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με ανάρτηση Δασικών Χαρτών"
 4. του από 02/04/2018 μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων προς τα ΚΥΔ με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΔ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ"
 5. της παλαιότερης από 19/07/2017 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις του 2017 (είναι αναρτημένη στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ)

συνοψίζουμε παρακάτω στις ενέργειες που πρέπει να προβούν οι παραγωγοί των οποίων οι δηλώσεις τεμαχίων στην ΕΑΕ 2018 εμπλέκονται με Δασικούς χάρτες :

 1. Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι τα ακόλουθα:
 2. Στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου (Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης ) αναγράφονται χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες: http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx
  1. Εφόσον η έκταση έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε μπορεί ο πολίτης ως τις 08/08/2020:
   1. Να υποβάλλει αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής:
   • είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975,
   • είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007

Εάν αιτηθεί την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει στο Δασαρχείο :

   1. Αίτηση εξαγοράς
   2. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)
   3. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975

Εάν αιτηθεί την χρήση ( έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει στο Δασαρχείο 

   1. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης)
   2. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)
 1. Να υποβάλλει αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη

Εάν θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη (μπορεί να δει τις κατηγορίες στην Υπουργική Απόφαση 153394/919/12.04.2017 (Β΄ 1366)), όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφησβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορεί 

 1. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ,http://www.ktimatologio.gr
 2. Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής.

3. Να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για την φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.
ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017(ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017)
iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στον χάρτη).
iv. Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της ΕΚΧΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr

4. Χρήση και των τριών εργαλείων

Εφόσον θέλει να χρησιμοποιήσει και τα τρία εργαλεία ή δυο από αυτά μαζί, μπορεί να το κάνει χωρίς περιορισμό ως την οριζόμενη ημερομηνία (<a h

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζοντας τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες προσαρμόζει τη διαδικασία εγγραφής των φορέων και των διαχειριστών τους στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών προκειμένου αυτή να ολοκληρώνεται σε ταχύτερο χρόνο. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή στο νέο σύστημα ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις και είναι η εξής:


Φάση 1:Εγγραφή φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο νόμιμος / εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα μεταβαίνει στη σελίδα «Εγγραφή Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ» https://registration.dikaiomata.gr/subs_registration/ και επιλέγει το κουμπί «Αίτημα εγγραφής φορέα».

Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα «Αίτημα εγγραφής Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.)» τα οποία καταχωρεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης εγγραφής».

Στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει λαμβάνει email επιβεβαίωσης των καταχωρημένων στοιχείων. Ο εκπρόσωπος του φορέα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet του φορέα για την ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που έχει δηλώσει.

Ο εκπρόσωπος του φορέα αποστέλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω email ή στο κουμπί «Δικαιολογητικά», μέσω email προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα περιλαμβάνει τα σκαναρισμένα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Ο διαχειριστής ενημερώνεται για την ενεργοποίηση του φορέα μέσω email καθώς και για το μοναδικό κωδικό φορέα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φάση 2: Εγγραφή διαχειριστή χρηστών φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα που ήδη έχει κάνει την εγγραφή και έχει ενεργοποιηθεί που επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαχειριστής Χρηστών του Φορέα μεταβαίνει στη σελίδα Εγγραφή Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ https://registration.dikaiomata.gr/subs_registration/ και επιλέγει το κουμπί «Αίτημα Εγγραφής Διαχειριστή Φορέα στο ΣΔΧ».

Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα «Αίτηση Εγγραφής στη Διαχείριση Χρηστών ΟΣΔΕ» τα οποία καταχωρεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης εγγραφής».

Στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει λαμβάνει email επιβεβαίωσης των καταχωρημένων στοιχείων. Ο Διαχειριστής Χρηστών του φορέα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet του διαχειριστή για την ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που έχει δηλώσει.

Ο διαχειριστής χρηστών ενημερώνεται για την ενεργοποίησή του μέσω email.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζοντας τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες προσαρμόζει τη διαδικασία εγγραφής των φορέων και των διαχειριστών τους στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών προκειμένου αυτή να ολοκληρώνεται σε ταχύτερο χρόνο. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή στο νέο σύστημα ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις και είναι η εξής: 


Φάση 1: Εγγραφή φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ Ο νόμιμος / εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα μεταβαίνει στη σελίδα «Εγγραφή Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ» https://registration.dikaiomata.gr/subs_registration/ και επιλέγει το κουμπί «Αίτημα εγγραφής φορέα»

Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα «Αίτημα εγγραφής Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.)» τα οποία καταχωρεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης εγγραφής» Στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει λαμβάνει email επιβεβαίωσης των καταχωρημένων στοιχείων. Ο εκπρόσωπος του φορέα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet του φορέα για την ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που έχει δηλώσει.

Ο εκπρόσωπος του φορέα αποστέλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω email ή στο κουμπί «Δικαιολογητικά», μέσω email προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα περιλαμβάνει τα σκαναρισμένα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Ο διαχειριστής ενημερώνεται για την ενεργοποίηση του φορέα μέσω email καθώς και για το μοναδικό κωδικό φορέα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φάση 2: Εγγραφή διαχειριστή χρηστών φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ Ο νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα που ήδη έχει κάνει την εγγραφή και έχει ενεργοποιηθεί που επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαχειριστής Χρηστών του Φορέα μεταβαίνει στη σελίδα Εγγραφή Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ https://registration.dikaiomata.gr/subs_registration/ και επιλέγει το κουμπί «Αίτημα Εγγραφής Διαχειριστή Φορέα στο ΣΔΧ»

Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα «Αίτηση Εγγραφής στη Διαχείριση Χρηστών ΟΣΔΕ» τα οποία καταχωρεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης εγγραφής»

Στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει λαμβάνει email επιβεβαίωσης των καταχωρημένων στοιχείων. Ο Διαχειριστής Χρηστών του φορέα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet του διαχειριστή για την ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που έχει δηλώσει.

Ο διαχειριστής χρηστών ενημερώνεται για την ενεργοποίησή του μέσω email.

Σε συνέχεια ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2018, σχετικά με την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, που αφορά στο ζωικό κεφάλαιο, επισημαίνονται στους κτηνοτρόφους τα εξής:

Ενημερώνονται οι Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πως στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα επιβεβαίωσης των καταχωρημένων ευρημάτων έτους εφαρμογής 2017 σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με αριθμό 51575/9.7.2018 (Α.Δ.Α.: ΩΟ5Ο46ΨΧΞΧ-Ι87, http://www.opekepe.gr/metro11_biolog_kallierg.asp) . 


Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16). Η καταχώρηση της επιβεβαίωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 16 Ιουλίου ενόψει της καταβολής εκκαθάρισης του πρώτου έτους εφαρμογής 2017.

Επιστροφή στην κορυφή