Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιοποιήθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ερώτηση του βουλευτή Τρικάλων και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη όπου γίνεται αναφορά για παράνομες αποσπάσεις υπαλλήλων της Ελαιουργικής Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Παραγωγών Ελαιοκομικών Προϊόντων (Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Π.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα περί ρύθμισης «χρεών» του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τις τράπεζες και κυρίως προς την Αγροτική Τράπεζα, επισημαίνεται ότι σε καμιά περίπτωση τα δάνεια αυτά δεν αφορούν κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού αλλά πληρωμή ταμειακών διευκολύνσεων προς τους αγρότες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης των ενισχύσεων για ορισμένα καθεστώτα καθώς και το ετήσιο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού για την πληρωμή των κοινοτικών ενισχύσεων (ΕΛΕΓΕΠ) λόγω δημοσιονομικών κυρώσεων από την Ε.Ε.

Οι αγρότες που δεν έλαβαν την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην γεωργία, μπορούν να προσέρχονται στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ έως την 20η Οκτωβρίου 2010, προκειμένου να προβούν σε διορθώσεις ή/και επαλήθευση των στοιχείων τους για να συμπεριληφθούν στην δεύτερη πληρωμή.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εξοπλισμού και Υλικών μεταξύ των κτιρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου αλλού απαιτείται για το έτος 2010 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
<a

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να αναθέσει κατόπιν υποβολής προσφορών το έργο: «Εργασίες καθαριότητας στο κτίριο της οδού Λεωνιδίου αρ.113 στη Σπάρτη». 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ο κλειστός διεθνής διαγωνισμός αφορά στην ανάληψη του ως άνω έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35238/28.04.10 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 615/Β΄/10-05-2010), δηλαδή:


α. την προμήθεια ρυζιού parboiled παραγωγής Κοινοτικής χώρας.
β. Τη συσκευασία και σήμανση
γ. τη μεταφορά και διανομή του ρυζιού parboiled στους τόπους των δικαιούχων φορέων υλοποίησης.

Περίληψη προκήρυξης

ΦΕΚ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε άπορους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. έτους 2010

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) πρόκειται να προβεί στην ανάθεση, κατόπιν υποβολής προσφορών, της προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να αναθέσει κατόπιν υποβολής προσφορών το έργο: «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς». 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΟΡΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να αναθέσει κατόπιν υποβολής σφραγισμένων προσφορών το έργο: «Εργασίες καθαριότητας στην Περ/κή Δ/νση Ηπείρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στα Ιωάννινα στον Α’ όροφο του κτιρίου (459 τ.μ.) επί της οδού 8ης Μεραρχίας 5-7 για ένα έτος». 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ο διαγωνισμός διεξάγεται στις 12-07-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. 


Οι προσφορές κατατίθενται, στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης – Τμήμα Διαχείρισης Αλληλογραφίας (πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οδό Δομοκού 5 (Σταθμός Λαρίσης), (στο ισόγειο του κτιρίου) μέχρι τις 10:00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν η προσφορά δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, τότε ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωμα να καταθέσει την προσφορά.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με ευθύνη του συμμετέχοντος, με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές πρωτοκολλούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω, δε γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους υποψηφίους, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Αρχείο Προκήρυξης

Επιστροφή στην κορυφή