Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω: - είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία - είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 κατά την έννοια του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 - είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών.

Όπως καταδεικνύεται και από τη SWOT προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που συνδέονται κυρίως με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας και την παραγωγή ζωοτροφών. Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις  των καταναλωτών. Παράλληλα θα ενισχυθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα των δικαιούχων και θα υπάρξει συμβολή στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Η αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και τη χρήση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής ζωικών προϊόντων αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης ενώ η αναδιάρθρωση με κατεύθυνση σε καλλιέργειες ανθεκτικές ή προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου  θα ενισχυθεί η Δράση 1 : Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή