Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Δημόσιοι Φορείς που εκ του Νόμου και των οργανισμών τους, έχουν την αρμοδιότητα ανάθεσης του αναδασμού και των μικρών παράλληλων έργων αυτού και που, σύμφωνα με το άρθρο 2 καν. 1303/2013, έχουν την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και εφαρμογή των σχετικών πράξεων.

Σημαντικό χαρακτηριστικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι ότι οι περισσότερες από αυτές αποτελούνται από μικρά αγροτεμάχια (μέσο μέγεθος αγροτεμαχίου 0,48Ha), τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Η υλοποίηση της δράσης των αναδασμών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές, που θα εφαρμόζονται αναδασμοί, μέσω της μείωσης των εισροών, την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.
Στόχος της Δράσης είναι η αναδιάρθρωση της εγγείου ιδιοκτησίας με την παράλληλη κατασκευή στοιχειωδών παράλληλων έργων (οδοποιία, αποστραγγιστικά, κ.λπ.) που θα καταστήσουν λειτουργικό το νέο κτηματικό καθεστώς και θα αντιμετωπίσουν μια από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αδυναμίες του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα, που είναι ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος. Το αναμενόμενο όφελος από τους αναδασμούς ως προς την μέση ιδιοκτησία θα είναι κατ’ ελάχιστο 3:1 (μέσος όρος 15 ha). 
Η δράση αφορά σε:

  • Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου,με τα παράλληλα έργα αυτών
  • Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών

Επισημαίνεται ότι οι μελέτες, οι οποίες δεν ακολουθούνται από σχετικό έργο δεν αποτελούν ολοκληρωμένη επένδυση υποδομής και ως εκ τούτου δεν αφορούν στη σχετική δράση.
Ο προγραμματισμός των αναδασμών προβλέπεται από το ετήσιο πρόγραμμα αναδασμών κάθε Περιφέρειας.

Σχετικά Αρχεία: 

Επιστροφή στην κορυφή