Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Με τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2015, μεταρρυθμίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την γνωρίζαμε ως τώρα και θεσπίζονται νέα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων, θα βρείτε εδώ τις ενωσιακές και τις μέχρι τώρα δημοσιευμένες εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων από το 2015.

Η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται με νέες αποφάσεις και ενημερωτικό υλικό.

 

 

Επιστροφή στην κορυφή