Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καλωδίων δικτύου» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των Εξυπηρετητών (servers) και Χώρων Αποθήκευσης Δεδομένων (SAN, MSA) του IDC της εταιρίας Hewlett Packard για ένα έτος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βάμβακος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σε σχέση με το αναρτημένο κείμενο του διαγωνισμού, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 2.000.0000,00€ πλέον του ΦΠΑ 19%, και η έκπτωση στον προϋπολογισμό του έργου – πέραν του 10% - απαιτείται να τεκμηριωθεί ως προς την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του έργου στην προσφερόμενη τιμή και αν η τεκμηρίωση κριθεί ανεπαρκής, η προσφορά κηρύσσεται άκυρη.Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου 2010.18/03/2010 14:04

Διαβάζω στο σχέδιο διαγωνισμού ΟΠΣΕΑΕ, στη σελίδα 33 και 34 ‘Ο χρόνος απόκρισης της διεπαφής του συστήματος με το χρήστη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) δευτερόλεπτα για κάθε ενέργεια του χρήστη που αφορά αλφαριθμητικά δεδομένα και τα πενήντα (50) δευτερόλεπτα για κάθε ενέργεια που αφορά χωρικά δεδομένα, εκτός από περιπτώσεις μαζικής επεξεργασίας δεδομένων (μαζικές εισαγωγές, τροποποιήσεις, ή διαγραφές επί συνόλου εγγραφών), όπου οι αποδεκτοί χρόνοι απόκρισης θα ορίζονται μετά από συμφωνία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Και του Αναδόχου. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν όλους τους τύπους χρηστών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και θα πρέπει να επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το 30% του συνόλου των χρηστών του συστήματος, οι οποίοι ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 1200 χρήστες. Συμπεραίνω δηλαδή ότι 360 περίπου χρήστες θα χαίρουν χρόνο απόκρισης 10 και 50 sec για αλφαριθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα. Η ερώτησή μου είναι γιατί τόσο χαμηλές προδιαγραφές; Μήπως θα πρέπει να στοχεύσουμε υψηλότερα, ώστε να έχουμε καλύτερου επιπέδου υπηρεσίες μέσω του ΟΠΣ;


23/03/2010 16:51

Καλησπέρα σας,

1. Σχετικά με τον όρο του άρθρου 14.6, σελ. 12, ότι «Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο σε ένα σχήμα» παρακαλούμε διευκρινίστε εάν αφορά και τυχόν υπεργολάβους, προμηθευτές ή εξωτερικούς συνεργάτες του υποψηφίου Αναδόχου.

2. Όσον αφορά το ζητούμενο DRS παρακαλούμε διευκρινίστε ποιες θα είναι οι ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές. Ζητείται δηλαδή ένα Hot Disaster Recovery Site ή αρκεί μια τοπολογία Cold Disaster Recovery Site ; Σε κάθε περίπτωση ποιες θα είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, κτλ ; Επίσης ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος ο οποίος θα θεωρείται αποδεκτός από τον Φορέα στην περίπτωση μετάπτωσης λειτουργίας από το IDC στο DRS ;


24/03/2010 10:23

Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την παράδοση του έργου (δημοσίευση, κατάθεση προσφορών, αποτελέσματα, ενστάσεις, υπογραφή σύμβασης, ανάλυση, υλοποίηση, δοκιμές και παραλαβή), που είναι το ελάχιστο 4-5 μήνες, πως γίνεται το έργο να αφορά τις αιτήσεις του 2010, όταν τότε θα έχουν περάσει όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται για την Ενιαία Ενίσχυση του 2010;

Εκτός αν αποκρύπτονται άλλες διευθετήσεις και συμφωνίες, ποιό το νόημα της προκήρυξης αυτή την στιγμή;

Αν δεν διευκρινιστεί το ερώτημα που θέτουμε, γιατί κάποια σοβαρή εταιρία να μπει στον κόπο και τα έξοδα για να καταθέσει προσφορά, όταν διαφαίνεται ότι είτε το αποτέλεσμα είναι προαποφασισμένο είτε η συμμετοχή της θα είναι απλώς άλλοθι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους κοινοτικούς;


24/03/2010 15:14

Με τη συγκεκριμένη διαβούλευση δημιουργούνται ερωτήματα όπως:
1. Ποια είναι η ανάλυση του κόστους των δύο εκατομμυρίων ευρώ για συντήρη

Πιστοποίηση/Αναγνώριση Φορέων για την υποβοήθηση των δικαιούχων της ενιαίας αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)73/2009 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006


Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ) 91
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.-QUALITY & RELIABILITY A.E.- ΓΑΙΑ-ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.,GEODATA ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 76
3 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Οργάνωσης Προγραμματισμού & Γεωργικής Ανάπτυξης 67
4 ΑΓΡΟ_ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ /ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. 56
5 ΤΡΙΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 40
6 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ι & ΣΙΑ ΕΕ 33
7 ERGOPLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 22
8 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ Eλλιπή δικαιολογητικά
9 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΟΣΔΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ» Eλλιπή δικαιολογητικά

ΘΕΜΑ: « Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ) 2010 – Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)73/2009 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006 »


Στα πλαίσια εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος 2010 και εν όψει της έναρξης συμπλήρωσης και υποβολής από τους γεωργούς της ενιαίας αίτησης για τις άμεσες ενισχύσεις βάσει της έκτασης και του ζωικού κεφαλαίου του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Καν.(ΕΚ)1405/2006, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους αποτελούνται αποκλειστικά από φυτικό κεφαλαίο και των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν καμία μεταβολή ή τροποποίηση με αυτά της Ενιαίας Αίτησης του έτους 2009 θα έχουν από την 1η Μαρτίου 2010 δυνατότητα να προσέλθουν στις παρακάτω κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση του έτους 2010.

Α/Α ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ
1 Π. Δ/νση Θράκης με έδρα την Κομοτηνή Πλ. Ειρήνης 66, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ 69100
2 Ν. Γραφείο Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη Νικομήδειας 4, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 68100
3 Ν. Γραφείο Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη Γεωργίου Σταύρου 7-15, ΞΑΝΘΗ ΤΚ 67100
4 Π. Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας Ευζώνων 17, ΣΕΡΡΕΣ ΤΚ 62125
5 Ν. Γραφείο Δράμας με έδρα την Δράμα Θεμιστοκλέους 31, ΔΡΑΜΑ ΤΚ 66100
6 Ν. Γραφείο Καβάλας με έδρα την Καβάλα Τενέδου & Νηλέως 39, ΚΑΒΑΛΑ ΤΚ 64100
7 Π. Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας Γιαννιτσών 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54627
8 Ν. Γραφείο Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά Πλ.Γκόνου 1, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΚ 58100
9 Ν. Γραφείο Ημαθίας με έδρα την Βέροια

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009 πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική πληρωμή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2008. Η πληρωμή αφορά 10.450 παραγωγούς με συνολικό ποσό 11.296.291,12 EUR


Επίσης πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική πληρωμή καθεστώτος πρόσθετης ενίσχυσης βοείου (άρθρ. 69) για το έτος 2008. Η πληρωμή αφορά 106 παραγωγούς με συνολικό ποσό 174.114,01 EUR.Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της πάσης φύσεως αλληλογραφίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ένα έτος» 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. Με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα κατά σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση τριάντα μία (31) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ1 Γεωπόνων και ΤΕ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας, για τις υπηρεσίες του στην Αθήνα και στις Νομαρχίες Ροδόπης, Σερρών, Κοζάνης, Λάρισας, Αχαΐας, Αρκαδίας και Ηρακλείου (Προκήρυξη 1/293Μ/2008 ΦΕΚ 428/28-08-2008).


Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων θα γίνει την Τετάρτη 15/07/2009 στην έδρα του Οργανισμού (Αχαρνών 241), στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (Γλαράκη 10β & Αχαρνών 364 και Αχαρνών 330), στις έδρες των Περιφερειακών Δ/νσεων του Οργανισμού, στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Νομών στις οποίες έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις, στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αχαρνών 2) καθώς και στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Η διαδικασία επιλογής των λοιπών κατηγοριών συνεχίζεται και η ανάρτηση αυτών θα γίνει σταδιακά.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε πληρωμή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2008. Η πληρωμή αφορά 30.436 παραγωγούς με συνολικό ποσό 37.686.377,32 EUR. 


Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα στοιχεία πληρωμής ανά Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Α/Α

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

( € )

1

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

682

859.350,83

2

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2.306

1.975.955,38

3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

256

320.895,15

4

ΑΡΤΑΣ

160

<P alig

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47385/11-6-2009 κατακυρωτική Απόφαση του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναδείχθηκε φορέας εκτέλεσης του έργου της Δωρεάν Διανομής μακαρονιών – πρόγραμμα Ε.Ε. 2009, η εταιρεία “NUTRIA A.E.” και η διανεμηθείσα ποσότητα μακαρονιών ανέρχεται σε 5.121.000 κιλά. 


Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 303689/12-6-2009 κατακυρωτική Απόφαση του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναδείχθηκε φορέας εκτέλεσης του έργου της Δωρεάν Διανομής τυριού φέτας Π.Ο.Π. – πρόγραμμα Ε.Ε. 2009, η εταιρεία “NUTRIA A.E.” και η διανεμηθείσα ποσότητα τυριού ανέρχεται σε 1.410.000 κιλά.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ


Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώθηκε η λίστα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με βάση τους μέχρι τώρα διασταυρωτικούς ελέγχους των διαθέσιμων στοιχείων. Η λίστα περιέχει 250.000 περίπου αγρότες - δικαιούχους και βρίσκεται διαθέσιμη στις ΕΑΣ. 


Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες - δικαιούχοι δίνοντας στον υπάλληλο της ΕΑΣ το ΑΦΜ τους, μπορούν να δουν αυτόματα τον χαρακτηρισμό εάν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι. Για τους αγρότες που συμφωνούν με τον χαρακτηρισμό, η διαδικασία λήγει. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής ένστασης καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπίες φορολογικών δηλώσεων και εκκαθαριστικών σημειωμάτων
  2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου του ΟΓΑ

Αγρότες - δικαιούχοι οι οποίοι εμφανίζονται στη λίστα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και έχουν πληρώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους δικαιούνται να ζητήσουν το παραπάνω χρηματικό ποσό που έχουν καταβάλλει και οι ΕΑΣ οφείλουν άμεσα να ανταποκριθούν στην επιστροφή του.

Πληροφορούμε τους παραγωγούς - δικαιούχους της Ενιαίας Ενίσχυσης ότι:


  • Στις 10 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2006
  • Στις 17 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2007
  • Στις 25 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές του 2008
  • Στις 18 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές για τα ζαχαρότευτλα (συνδεδεμένη και ποιοτικό παρακράτημα)

Με αφορμή την ολοκλήρωση των ελέγχων μιας σειράς φακέλων αγροπεριβαλλοντικών που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή επί πλέον 12,5 εκ € στους δικαιούχους ο Πρόεδρος του Οργανισμού Δρ. Ξενοφών Βεργίνης δήλωσε τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου Καταχωρήσεις Αιτήσεων Μεταβίβασης έτους 2009»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περίληψη Διακήρυξης Κλειστού διαγωνισμού με σύντμηση προθεσμιών για την ανάδειξη φορέα υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα ΠΟΠ σε απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2009) 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


KYA


Επιστροφή στην κορυφή