Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Δημόσιες Υπηρεσίες: • Δασικές Υπηρεσίες • Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους • Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, Ιδιώτες: • Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους

Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, όπως οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί και τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου από τις απειλές αυτές στα ελληνικά δάση (αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά) σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες.
Στο πλαίσιο του Υπομέτρο υλοποιούνται ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των ανωτέρω απειλών. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή