Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Δημόσιες Υπηρεσίες: • Δασικές Υπηρεσίες • Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους • Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους Ιδιώτες: • Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους

Το Υπομέτρο 8.4 περιλαμβάνει δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν προκύψει από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα κ.α.).

Σημειώνεται ότι η αύξηση του κινδύνου στα ελληνικά δάση (αλλά και γενικότερα στα Μεσογειακά) σχετίζεται άμεσα με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες, και αυξάνεται ραγδαία. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπομέτρο εστιάζει σε:

  • αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους.
  • κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.
  • κατά περίπτωση αφορά σε αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που έχουν προκύψει από τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης.

Το μέτρο 8.4 εφαρμόζεται όταν υπάρχει καταστροφή τουλάχιστον του 20% του δασοκομικού δυναμικού. Ως δασικό δυναμικό εννοούνται υποδομές, επενδύσεις, έκταση, πυκνότητα βλάστησης. Το ποσοστό των ζημιών επιβεβαιώνεται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή