Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IΙΙ - Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές
Δικαιούχοι: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων στον καταστατικό τους σκοπό προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ επιλέγει τα σχετικά δημόσια έργα μετά από διαδικασία δημοσιοποίησης, ενημέρωσης, υποβολής ενδιαφέροντος και αξιολόγησης. Οι δικαιούχοι λοιπών παρεμβάσεων θα επιλέγονται σε συνέχεια προκήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αξιολόγησης και επιλογής. Δικαιούχοι για τις δράσεις ανάπτυξης υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης δύναται να είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, ενώσεις αυτών και εταιρείες που ιδρύονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων.
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχοι του Μέτρου είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού και η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IΙΙ - Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές
Δικαιούχοι: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ επιλέγει τα σχετικά δημόσια έργα μετά από διαδικασία δημοσιοποίησης, ενημέρωσης, υποβολής ενδιαφέροντος και αξιολόγησης. Οι δικαιούχοι λοιπών παρεμβάσεων θα επιλέγονται σε συνέχεια προκήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αξιολόγησης και επιλογής.
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IΙΙ - Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές
Δικαιούχοι: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση σχετικών ενεργειών, φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ επιλέγει τα σχετικά δημόσια έργα μετά από διαδικασία δημοσιοποίησης, ενημέρωσης, υποβολής ενδιαφέροντος και αξιολόγησης. Οι δικαιούχοι λοιπών παρεμβάσεων θα επιλέγονται σε συνέχεια προκήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αξιολόγησης και επιλογής. Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δράση που αφορά στη δημιουργία μουσείου αμιγώς αγροτικού χαρακτήρα.
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους καθώς και των παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IV - Εφαρμογή της προσέγγισης Leader
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης υποστήριξης στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, και ιδιαίτερα σε αυτούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IV - Εφαρμογή της προσέγγισης Leader
Ενεργό: ΝΑΙ

Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφενός μεν εξυπηρετούν τις προτεραιότητες των Αξόνων 1 και 3 και αφετέρου στηρίζουν την προτεραιότητα βελτίωσης της διακυβέρνησης μέσω της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IV - Εφαρμογή της προσέγγισης Leader
Δικαιούχοι: πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, παρεμβάσεις περιορισμένου ύψους και ειδικότερα μέχρι το ύψος των €500.000 συνολικού επιλέξιμου κόστους.
Ενεργό: ΝΑΙ

Στο πλαίσιο του υπομέτρου, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων. Ειδικότερα, ενισχύεται: η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας δασοκομικών προϊόντων και γεωργικών προϊόντων.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IV - Εφαρμογή της προσέγγισης Leader
Ενεργό: ΝΑΙ

Για τα υπομέτρα της ομάδας αυτής, σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, ισχύουν τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία του Άξονα 3 ως προς: - το πεδίο εφαρμογής και τις δράσεις - τους δικαιούχους - τους καλυπτόμενους τομείς - τις εντάσεις ενίσχυσης - το είδος ενίσχυσης

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ IV - Εφαρμογή της προσέγγισης Leader
Δικαιούχοι: Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.)
Ενεργό: ΝΑΙ

Αφορά συνεργασίες μέσω των οποίων ενισχύεται η εφαρμογή κοινής δράσης είτε μεταξύ περιοχών της χώρας είτε με περιοχές άλλων κρατών – μελών ή τρίτων χωρών.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ V - Τεχνική βοήθεια
Δικαιούχοι: Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχος είναι η στήριξη της λειτουργίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης που αναλαμβάνουν την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων LEADER στην περιοχή παρέμβασής τους, καθώς και η εξυπηρέτηση της «εκ των κάτω προσέγγισης», μέσω ενεργειών πληροφόρησης και εκδηλώσεων προβολής, έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλή συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στις δράσεις των προγραμμάτων αυτών.

Κατηγορία Καθεστώτος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 1 - Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
Ενεργό: ΝΑΙ

Το συγκεκριμένο Μέτρο στοχεύει στην αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή όλων των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και του συνόλου του προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 1 - Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι αποδέκτες δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείες-ήτοι πρόσωπα που ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο β του Καν(ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου), οι οποίοι πληρούν του όρους και προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, και είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών. Τα σκάφη τα οποία θα πάψουν την αλιευτική τους δραστηριότητα πρέπει να είναι ενεργά, καταχωρημένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο, να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση.
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχο του μέτρου αποτελεί η μείωση της αλιευτικής ικανότητας, βάσει εθνικών σχεδίων προσαρμογής αλιευτικής προσπάθειας, στην κατευθυνση αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου και διατήρησής του σε επίπεδο αειφορικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινης Αλιευτικής Πολιτικής.

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 1 - Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι αποδέκτες δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείες-ήτοι πρόσωπα που ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο β του Καν(ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου), οι οποίοι πληρούν του όρους και προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Τα σκάφη τα οποία θα πάψουν προσωρινά την αλιευτική τους δραστηριότητα πρέπει να είναι ενεργά, καταχωρημένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχο του μέτρου αποτελεί η χορήγηση αντιστάθμισης σε αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών προκειμένου να παύσουν προσωρινά την αλιευτική δραστηριότητα με σκοπό την εφαρμογή:

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 1 - Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι αποδέκτες δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείες-ήτοι πρόσωπα που ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο β του Καν(ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου), οι οποίοι πληρούν του όρους και προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, και είναι ιδιοκτήτες επαγγελματκών αλιευτικών σκαφών. Τα σκάφη τα οποία θα ενισχυθούν θα πρέπει να είναι ενεργά, καταχωρημένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο, να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση. Δεν χρηματοδοτούνται αλιευτικά σκάφη που ασκούν της αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή τράτα ή βιντζοτρατα σύμφωνα με την αριθ. 162570/12/01/2007 ΥΑ (ΦΕΚ/Β/60/24-01-2007) σε εφαρμογή του άρθρου 14 του Καν(ΕΚ) 1967/2006 για τη Μεσόγειο εκτός υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχο του μέτρου αποτελεί η αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου, με την στήριξη των επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών για να εντοπιστεί η ανάγκη προσαρμογής του στις απαιτήσεις της τεχνολογικής προώδου και της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 1 - Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
Δικαιούχοι: 1. Δικαιούχοι αποδέκτες της δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, ήτοι πρόσωπα που ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, οι οποίοι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιεία όπως καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία και είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων. 2. Τα σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας που θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στο κοινοτικό αλιευτικό μητρώο και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά σκάφη.
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχος του μέτρου αποτελεί βελτίωση των όρων άσκησης αλιευτικών δραστηριοτήτων της παράκτιας αλιεία μικρής κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη με ολική μήκος μικρότερο των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν τα συρόμενα εργαλεία.

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 2 - Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Δικαιούχοι: 1. Δικαιούχοι αποδέκτες της δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, ήτοι πρόσωπα που ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, οι οποίοι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιεία όπως καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία. 2. Τα σκάφη τα οποία θα αποκτηθούν από νέους αλιείς πρέπει να είναι ενεργά, καταχωρημένα στο κοινοτικό αλιευτικό μητρώο και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά σκάφη.
Ενεργό: ΝΑΙ

Στόχος του μέτρου είναι η εφαρμογή ενός ευρέως φάσματος δράσεων τα οποία θα εξισορροπήσουν τις αρνητικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι αλιείς λόγω των εξελίξεων στον κλάδο και των μέτρων που προβλέπονται από την αναθεωρημένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 2 - Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Δικαιούχοι: Το πεδίο χρηματοδότησης εκτείνεται σε «πολύ μικρές» επιχειρήσεις (απασχολούν προσωπικό λιγότερο των 10 ατόμων και έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκατ.), «μικρές» επιχειρήσεις (απασχολούν προσωπικό λιγότερο των 50 ατόμων και έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο από 10 εκατ.) και «μεσαίες» επιχειρήσεις (απασχολούν προσωπικό λιγότερο των 250 ατόμων και έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο από 50 εκατ.).
Ενεργό: ΝΑΙ

Επενδύσεις για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, ιδίως προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων και των ζώων, η ποιότητα των προϊόντων και η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 2 - Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Δικαιούχοι: Οι δικαιούχοι αποζημίωσης πρέπει να αναλαμβάνουν την δέσμευση, επί πέντε τουλάχιστον έτη, να τηρούν υδατοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις πέραν της απλής εφαρμογής της συνήθους ορθής πρακτικής στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
Ενεργό: ΝΑΙ

Περιλαμβάνει στήριξη, μέσω της χορήγησης αντιστάθμισης, της χρήσης παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, που συμβάλουν στην π[προστασία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς και στην διατήρηση της φύσης.

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 2 - Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Δικαιούχοι: Η αποζημίωση μπορεί να χορηγείται στην περίπτωση που η μόλυνση των μαλακίων λόγω πολλαπλασιασμού τοξικογόνου πλαγκτού ή της παρουσίας βιοτοξικογόνου πλαγκτού καθιστά αναγκαία την αναστολή της συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
Ενεργό: ΝΑΙ

Συμβολή στην αποζημίωση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων.

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 2 - Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Δικαιούχοι: Η στήριξη μπορεί να καλύπτει ,όσον αφορά τις εξωτικές ασθένειες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας , όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του κεφαλαίου V της οδηγίας 53/2006 του Συμβουλίου.όσον αφορά τις μη εξωτικές ασθένειες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 24 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990, τα προγράμματα εκρίζωσης που καταρτίζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 53/2006 του Συμβουλίου
Ενεργό: ΝΑΙ

Συνεισφορά στην χρηματοδότηση του ελέγχου και της εξάλειψης νόσων στην υδατοκαλλιέργεια υπό τους όρους της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα.

Κατηγορία Καθεστώτος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 2 - Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Δικαιούχοι: Η στήριξη για την αλιεία εσωτερικών υδάτων μπορεί να καλύπτει επενδύσεις για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων, προκειμένου να βελτιωθούν η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων και των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων ή για να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ενεργό: ΝΑΙ

Η ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ευαίσθητων αυτών περιοχών.

Επιστροφή στην κορυφή