Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Άρση πιστοποίησης φορέων - Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη
συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως συμπληρώθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ),435/59964/8-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ-ΚΜ6) και 2975/41283/28-4-2015 (ΑΔΑ:Ω4ΨΕ465ΦΘΗ-691) όμοιες αποφάσεις.

pdf ΑΠΟΦΑΣΗ

Επιστροφή στην κορυφή