Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προώθηση

 Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) καθιστά αναγκαία την εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον αγροτικό τομέα. Στόχος είναι  η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και γενικότερα η αειφορία και ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Ορόσημο στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η λειτουργία του δορυφορικού προγράμματος Copernicus  ( https://www.copernicus.eu/el ) και η παροχή δωρεάν δορυφορικών εικόνων Sentinel 1 &2.

Περισσότερα...

Στις παρακάτω ενότητες θα βρείτε εδώ τις ενωσιακές και τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή των μέτρων που ενισχύονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων  όπως προσδιορίστηκε στον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

Περισσότερα...

Κατεβάστε το αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. [docΑρχείο οδηγιών]

Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση από την Πέμπτη, 30/06/2011.

Η μη θεωρημένη βεβαίωση με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με αίτηση στο οικείο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ). Το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, επικυρώνονται από τους προϊστάμενους των ΚΕΠΠΥΕΛ, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών.

Περισσότερα...

Από τις αρχές Απριλίου 2013 ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στο ερευνητικό πρόγραμμα «FIspace: Future Internet Business Collaboration Networks in Agri-Food, Transport and Logistics» το οποίο αποτελεί την Φάση ΙΙ της συνένωσης των ερευνητικών έργων SmartAgriFood και Finest και στοχεύει στην επέκταση των αποτελεσμάτων των έργων αυτών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (FI.ICT-2011.1.8 Work Programme).

Περισσότερα...

Επιστροφή στην κορυφή