Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε σχέση με την πληρωμή της Προκαταβολής του 75%, της Εξισωτικής Αποζημίωσης, έτους αιτήσεων 2015, για όσους δικαιούχους είχαν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου,


 σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διορθώνει ήδη τα μεμονωμένα προβλήματα (στο πλαίσιο των 113 κοινοτήτων) που έχουν προκύψει από τη μετάβαση της διοικητικής διαίρεσης της χώρας από το Πρόγραμμα "Καποδίστριας" στο Πρόγραμμα "Καλλικράτης" και ειδικότερα όσον αφορά στη χωρική αποτύπωση των συγκεκριμένων περιοχών σε oρεινές - μειονεκτικές και πεδινές.

Για την είσοδο σας στην Εφαρμογή Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 πατήστε εδώ


pdf Τροποποίηση της υπ’αριθ.124340/27.09.2016 εγκυκλίου άρσης πιστοποίησης φορέων ύστερα από αίτημά τους

pdf Εγκύκλιος με θέμα:«Άρση πιστοποίησης φορέων Α' ύστερα από αίτημά τους»

pdf Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ), 435/59964/8.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ-ΚΜ6), 2975/41283/28.4.2015 (ΑΔΑ:Ω4ΨΕ465ΦΘΗ-691), 3707/50898/8.5.2015 (ΑΔΑ: ΩΛ3Ξ465ΦΘΗ-ΨΔΗ), 5877/74961/14.7.2015 (επανάληψη στο ορθό-ΑΔΑ: ΩΖ20465ΦΘΗ-2Ρ0), 2507/32694/22.3.2016 (ΑΔΑ: ΨΤΔ14653ΠΓ-ΜΩΟ), 2697/36231/30.3.2016 (ΑΔΑ: 7Ξ1Β4653ΠΓ-741) και 3418/48263/20.4.2016 (ΑΔΑ: 7Σ7Ν4653ΠΓ-ΩΣ5) όμοιες αποφάσεις.

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.(14.04.2016)

pdf Αξιολόγηση ενστάσεων των Υποψήφιων Φορέων Α’ για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.(08.04.2016)

pdf Αξιολόγηση του Υποψήφιου Φορέα Α’ με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 :«Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

pdf Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως συμπληρώθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ), 435/59964/8.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ-ΚΜ6), 2975/41283/28.4.2015 (ΑΔΑ:Ω4ΨΕ465ΦΘΗ-691) και 3707/50898/8.5.2015 (ΑΔΑ: ΩΛ3Ξ465ΦΘΗ-ΨΔΗ),5877/74961/14.7.2015(επανάληψη στο ορθό-ΑΔΑ:ΩΖ20465ΦΘΗ-2ΡΟ)και 2507/32694/22.03.2016(ΑΔΑ:ΨΤΔ14653ΠΓ-ΜΩΟ)όμοιες αποφάσεις.

pdf Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 274/38602/27.3.2014 υπουργικής απόφασης «Πιστοποίηση φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ» (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΕΤ4), όπως συμπληρώθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 314/45951/9.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Β-ΡΚΚ), 435/59964/8.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ

Με αφορμή περιστατικά σωματικής και λεκτικής βίας, που έλαβαν χώρα σε βάρος εργαζομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στην Περιφέρεια, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:


Οι εργαζόμενοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ασκούν καθημερινά με ιδιαίτερο ζήλο και αυταπάρνηση τα καθήκοντά τους, παρόλο τον περιορισμένο αριθμό τους σε περιφερειακό κυρίως επίπεδο και μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα δε αυτή την περίοδο που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος όγκος πληρωμών στα πλαίσια του υφιστάμενου κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Η πληθώρα των αποριών που έχουν ανακύψει, λόγω κυρίως της έλλειψης πληροφόρησης που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο, τόσο από την εφαρμογή για πρώτη χρονιά της νέας Κ.Α.Π. (για τα θέματα των προσωρινών δικαιωμάτων και της πρώτης πληρωμής της Βασικής Ενίσχυσης) όσο και από την προκαταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2015 και την εξόφληση αυτής των προηγούμενων ετών, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή άλλοθι για τέτοια περιστατικά.

Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε περίπτωση επανάληψης τέτοιων περιστατικών, προτίθεται να εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα για την προάσπιση των εργαζομένων, αλλά και για την προάσπιση του έργου του Οργανισμού, που μόνο κατά το διάστημα 21/9/2015 με 31/12/2015, κατέβαλε στα πλαίσια του Ε.Γ.Τ.Ε. 1.540.684.261 €, στα πλαίσια του Ε.Γ.Τ.Α.Α. 570.188.849 € και στα πλαίσια του Ε.Τ.Α. 37.948.595 € (συνολικά 2.148.821.705 €), δίνοντας μια σημαντική «ανάσα» στην αγροτική οικονομία και συνολικά στην οικονομία της υπαίθρου χώρας του τόπου μας.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)


Αθήνα,12/1/16

ANAKOINΩΣΗ «ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ»

1.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», ΔΟΜΟΚΟΥ 5, ΤΚ 10445 ΑΘΗΝΑ.
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)– Δομοκού 5 –ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 10445. Αρμόδια διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες και παροχή εγγράφων: Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς & Εφαρμογής Παρεμβάσεων,τηλ. 210 8802626, 8802416 και 8802431- Fax: 2108802985, e-mail: alexandra.koutri[AT]opekepe.gr, ioanna.gligori[AT]opekepe.gr και maria.kourou[AT]opekepe.gr
3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ : Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας σύμφωνα με το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο στοιχείο η) του (ΕΕ) αρίθμ. 1308/2013 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής.
4.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Οι αιτήσεις αφορούν περιόδους αποθεματοποίησης 90,120 ή 150 ημερών. Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.
5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ και διαθέτουν για τους σκοπούς της αποθεματοποίησης κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αρίθμ. pdf 187062/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2504/2011).
6.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 20% των ποσών της ενίσχυσης που καθορίζονται στις στήλες 3, 4 και 5 του Παραρτήματος του υπ’ αρίθμ.pdf (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής.
7.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται αρχής γενομένης την 4η Ιανουαρίου 2016.
8.ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Ο κατάλογος των κατηγοριών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και τα σχετικά ποσά περιλαμβάνονται στο pdf Παράρτημα του υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής.

Σε συνέχεια της έκδοσης των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για την περίοδο 2015-2020, οι δικαιούχοι μπορούν να προβούν στην υποβολή αιτήματος αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων έως τις 18 Ιανουαρίου 2016 , βάσει της υπ.αριθμ 133724/18.12.2015 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ (διαβάστε αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο εδώ ).


Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι κατηγορίες αιτημάτων και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν:

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Είδος Αιτήματος

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή του αιτήματος

Αλλαγή περιφέρειας κατανομής δικαιωμάτων όπου ανήκει το αγροτεμάχιο σε περίπτωση ασυμφωνίας (πχ. Ελαιοτεμάχιο το οποίο στο τίτλο προσωρινών δικαιωμάτων υπολογίζεται ως αρόσιμη έκταση)

• Φορέας Καταχώρησης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2015

• Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τις Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί online

Αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ κλπ)

• Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Χαρακτηρισμός ως μη «ενεργός γεωργός»

• Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων

Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης

Σημείωση: Λεπτομέρειες σχετικά με την κάθε κατηγορία αιτήματος και το αντίστοιχο υπόδειγμα αίτησης που θα πρέπει να υποβληθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης αναθεώρησης για τις εξής κατηγορίες:

1. Γεωργοί οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, το οποίο απορρίφθηκε ή/και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο καθεστώς Bασικής Eνίσχυσης.

2. Γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, για το οποίο εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου ή/και ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τη χορήγηση ή μη δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης, καθώς και για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία τους.

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης πληρωμής για τη Βασική Ενίσχυση έτους 2015, παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα υποβολής διοικητικής (διορθωτικής) πράξης, έως την 1η Φεβρουαρίου 2016 βάσει της υπ.αριθμ 134564/18.12.2015 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ (διαβάστε αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο εδώ ).

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι κατηγορίες αιτημάτων και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν:

<tr

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Είδος Αιτήματος

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή του αιτήματος

Μη επιλεξιμότητα αγροτεμαχίου

• Φορέας Καταχώρησης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2015

• Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τις Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί online

Ένσταση σε αποτέλεσμα ελέγχου τηλεπισκόπησης

Επικάλυψη αγροτεμαχίου

• Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά την πληρωμή της εκκαθάρισης της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους αιτήσεων 2014 τις προηγούμενες εβδομάδες, όπου αντιμετωπίσθηκαν τα προβλήματα πληρωμής της προκαταβολής των κτηνοτρόφων, ολοκληρώθηκε σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είχε προγραμματιστεί, η διαδικασία για την έκδοση της εντολής πληρωμής της Προκαταβολής, του 75%, της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους αιτήσεων 2015, για όσους δικαιούχους έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 106.994.011,74 εκ. € σε 63.519 δικαιούχους.


Στους παραπάνω δικαιούχους δεν συμπεριλαμβάνονται, όσοι είτε δεν είχαν τακτοποιήσει πλήρως τα δικαιολογητικά απογραφής των ζώων τους ή τα στοιχεία εισοδημάτων και απασχόλησης είτε δεν είχαν εκκαθαριστεί τα οικονομικά τους στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Η πληρωμή των δικαιούχων αυτών θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων τους.

Μετά την ανάρτηση των Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλον τις ενστάσεις τους εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληρωμή, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εγκεκριμένου Χρηματοδοτικού Πίνακα του ΠΑΑ 2007-2013, αφορά μόνο δικαιούχους στις περιοχές στόχου «Εντός και Εκτός Σύγκλισης». Για τους δικαιούχους των περιοχών στόχου «Νήσοι Αιγαίου», δεν ήταν εφικτή στην παρούσα φάση η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, εξαιτίας εξάντλησης των ορίων του Εγκεκριμένου Χρηματοδοτικού Πίνακα του ΠΑΑ 2007-2013, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ προβαίνει ήδη στις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων στις περιοχές στόχου «Νήσοι Αιγαίου».

Εντός του Δεκεμβρίου 2015 οι συνολικές πληρωμές για την Εξισωτική Αποζημίωση, περιλαμβανομένων και της πληρωμής παλαιών εκκρεμοτήτων, ξεπερνά τα 221εκ. €, ποσό πολύ σημαντικό για την λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Κωδικός Διαγωνισμού: 101

Eχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην υποενότητα Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 28/12/2015 συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για αναγνώριση φορέων υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2016 - 2010


Επιστροφή στην κορυφή