Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Υ / υ

Η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με την χρήση τεχνικών που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής τους πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος.

Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

Χώρες οι οποίες διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με ορισμένα κράτη μέλη λόγω του αποικιοκρατικού παρελθόντος και είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της σύνδεσης αυτής, είναι η δημιουργία στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ αυτών και της Ε.Ε. στο σύνολο της. Τα περισσότερα κράτη των Υ.Χ.Ε. που έγιναν ανεξάρτητα έχουν προστεθεί στις Χώρες της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και Ειρηνικού (Α.Κ.Ε.) και το περιεχόμενο της σύνδεσης τους με την Ε.Ε. ακολουθεί παράλληλη εξέλιξη με το καθεστώς της σύνδεσης των Α.Κ.Ε.

Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη σύνδεση των Υ.Χ.Ε. με την Ε.Ε. αφορούν 20 χώρες που εξαρτώνται από τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, τη Βρετανία και τη Δανία. Οι υπήκοοι τους αναγνωρίζονται από το 1996 σαν πολίτες της Ε.Ε. Δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού χώρου της Ε.Ε. αλλά είναι συνδεδεμένες με αυτήν ωφελούμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) και τα ίδιου τύπου μέτρα συνεργασίας και ανάπτυξης, όπως οι χώρες ΑΚΕ.

Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη σχετική διαδικασία μεταποίησης, που έχουν σύσταση σαφώς διαφορετική από εκείνη των πράγματι εξαγόμενων εμπορευμάτων και τα οποία δεν είναι δυνατό να διατεθούν στο εμπόριο

Τα προϊόντα ή εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν κατά τη σχετική διαδικασία μεταποίησης, που έχουν σύσταση ή χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά από εκείνα των πράγματι εξαγομένων εμπορευμάτων και τα οποία είναι δυνατό να διατεθούν στο εμπόριο.

Επιστροφή στην κορυφή