Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Δ / δ

Δυνητικά επιλέξιμο ζώο

Ζώο το οποίο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ενίσχυση κατά το εξεταζόμενο έτος υποβολής αιτήσεων.

Ζώο το οποίο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ενίσχυση κατά το εξεταζόμενο έτος υποβολής αιτήσεων.

350 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δράσεις in situ

Οι δράσεις για την επί τόπου διατήρηση, το χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία, περιλαμβανομένων…

Οι δράσεις για την επί τόπου διατήρηση, το χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία, περιλαμβανομένων καταλόγων των γενετικών πόρων συνδεδεμένων με τον Παγκόσμιο Ιστό που διατηρούνται σήμερα in situ, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης in situ στη γεωργική εκμετάλλευση.

329 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δράσεις ex situ

Οι δράσεις εκτός τόπου για τη διατήρηση γενετικού υλικού για τη γεωργία εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος και των ex…

Οι δράσεις εκτός τόπου για τη διατήρηση γενετικού υλικού για τη γεωργία εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος και των ex situ συλλογών (τραπεζών γονιδίων) καθώς και βάσεων δεδομένων.

325 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Διοικητικοί Έλεγχοι

Είναι οι έλεγχοι που διενεργούν τα κράτη μέλη στις αιτήσεις ενίσχυσης για την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας για την ενίσχυση.…

Είναι οι έλεγχοι που διενεργούν τα κράτη μέλη στις αιτήσεις ενίσχυσης για την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας για την ενίσχυση. Οι διοικητικοί έλεγχοι πρέπει να επιτρέπουν τον εντοπισμό παρατυπιών, ιδίως τον αυτόματο εντοπισμό με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρούμενων ελέγχων. Οι έλεγχοι εξασφαλίζουν ότι:

 1. πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την ειδική στήριξη
 2. δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση μέσω άλλων κοινοτικών καθεστώτων
 3. δεν υπάρχει υπεραποζημίωση των γεωργών όσον αφορά τις χρηματοδοτικές συνεισφορές, και
 4. κατά περίπτωση, έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά έγγραφα και τα έγγραφα αυτά αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα
386 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δικαιώματα Ενίσχυσης

Είναι οι τίτλοι βάσει των οποίων καταβάλλεται η Ενιαία Ενίσχυση.

Είναι οι τίτλοι βάσει των οποίων καταβάλλεται η Ενιαία Ενίσχυση.

416 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δικαιούχος

Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των…

Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.

349 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δ.Α.

Διαχειριστική Αρχή Ειδική Υπηρεσία υπεύθυνη για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ.

Διαχειριστική Αρχή

Ειδική Υπηρεσία υπεύθυνη για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ.

304 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Διατήρηση in situ

Η διατήρηση γενετικού υλικού σε οικοσυστήματα και φυσικά ενδιαιτήματα, καθώς και η διατήρηση και ανάκτηση βιώσιμων πληθυσμών ειδών ή άγριων…

Η διατήρηση γενετικού υλικού σε οικοσυστήματα και φυσικά ενδιαιτήματα, καθώς και η διατήρηση και ανάκτηση βιώσιμων πληθυσμών ειδών ή άγριων φυλών ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και, στην περίπτωση των οικόσιτων φυλών ζώων ή καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, στο γεωργικό περιβάλλον όπου ανέπτυξαν τις δικές τους ξεχωριστές ιδιότητες.

324 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Διατήρηση ex situ

Η διατήρηση γενετικού υλικού φυτών για τη γεωργία εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος του.

Η διατήρηση γενετικού υλικού φυτών για τη γεωργία εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος του.

346 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Διατάκτης

Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ή άλλο εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού…

Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ή άλλο εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.

307 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Διαρθρωτικά Ταμεία

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία μαζί με το Ταμείο Συνοχής είναι τα χρηματοδοτικά μέσα που δημιούργησε η Επιτροπή προκειμένου να αποφέρει αποτελέσματα…

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία μαζί με το Ταμείο Συνοχής είναι τα χρηματοδοτικά μέσα που δημιούργησε η Επιτροπή προκειμένου να αποφέρει αποτελέσματα η προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Τα ταμεία αυτά χρησιμεύουν για τη συγχρηματοδότηση στα κράτη μέλη των περιφερειακών ή οριζοντίων παρεμβάσεων. Εχουν συσταθεί τέσσερα είδη Διαρθρωτικών Ταμείων κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος:

 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει κυρίως στην ενίσχυση των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, αυτών που ευρίσκονται σε στάδιο οικονομικού αναπροσανατολισμού και αυτών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσχέρειες.
 • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρεμβαίνει κυρίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.
 • To Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) χρηματοδοτεί την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Αποτελείται από δύο τμήματα. Το τμήμα Προσανατολισμού που συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των δομών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών και δασικών προϊόντων (επιλέξιμες περιοχές του Στόχου 1). Το τμήμα Εγγυήσεων το οποίο παρεμβαίνει στις άλλες περιοχές και χρηματοδοτεί τις δαπάνες που αφορούν την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών, καθώς και τα μέτρα στήριξης των τιμών και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ώστε να εξασφαλίζει σταθερές τιμές για τους γεωργούς. Το ΕΓΤΠΕ αντικαταστάθηκε το 2006 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).
 • το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) στηρίζει τις διαρθρωτικές εξελίξεις στον τομέα της αλιείας. Έχει αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).
325 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δ.Ο.Β.

Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος Ως Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον…

Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος

Ως Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, ο οποίος ασκεί δραστηριότητες όπως:

 • Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση τις πραγματικές ανάγκες της, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
 • Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.
 • Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.
391 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Διαβατήριο ζώου

Το Διαβατήριο Ζώου είναι σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής ζώων. Από την 1η Ιανουαρίου 1998, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους-μέλους εκδίδει…

Το Διαβατήριο Ζώου είναι σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής ζώων. Από την 1η Ιανουαρίου 1998, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους-μέλους εκδίδει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο πρέπει να αναγνωρισθεί εντός δεκατεσσάρων ημερών από την κοινοποίηση της γέννησής του ή, στην περίπτωση ζώων που εισάγονται από τρίτες χώρες, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την κοινοποίηση της νέας αναγνώρισής του από το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

364 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δημοσιονομική Διόρθωση

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της…

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται.

358 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δημόσια Δαπάνη

Ως Δημόσια Δαπάνη ορίζεται κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών…

Ως Δημόσια Δαπάνη ορίζεται κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

330 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δημοπρατήριο

Ως Δημοπρατήριο θεωρείται μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα…

Ως Δημοπρατήριο θεωρείται μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και διά του Δημοπρατηρίου.

332 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δ.Ε.Κ.Ο.

Δημόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισμοί Είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί που ανήκουν στο Ελληνικό κράτος ή ελέγχονται από αυτό. Ο κρατικός έλεγχος…

Δημόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισμοί

Είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί που ανήκουν στο Ελληνικό κράτος ή ελέγχονται από αυτό. Ο κρατικός έλεγχος των Δημοσίων Επιχειρήσεων ασκείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και διενεργείται, κατ' εντολήν της, από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

329 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δημόσια Αποθεματοποίηση

Η δημόσια αποθεματοποίηση γεωργικών προϊόντων αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των σχετικών αγορών και στην εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για το γεωργικό…

Η δημόσια αποθεματοποίηση γεωργικών προϊόντων αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των σχετικών αγορών και στην εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για το γεωργικό πληθυσμό. Όταν οι τιμές της αγοράς είναι χαμηλές, τα κράτη μέλη αγοράζουν τα προϊόντα (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) που προσφέρουν παραγωγοί ή μεσάζοντες στην τιμή παρέμβασης που καθορίζεται από το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Αυτά παραμένουν σε αποθεματοποίηση έως ότου διατεθούν, είτε στην εσωτερική αγορά, όταν ανέβουν οι τιμές, είτε προς εξαγωγή.

340 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δηλωθείσα έκταση

Η έκταση που δηλώνεται στην αίτηση για ενίσχυση από τον παραγωγό.

Η έκταση που δηλώνεται στην αίτηση για ενίσχυση από τον παραγωγό.

370 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Δηλωθείς αριθμός ζώων

Ο αριθμός ζώων ανά είδος και κατηγορία που δηλώνονται στην αίτηση για ενίσχυση από τον παραγωγό.

Ο αριθμός ζώων ανά είδος και κατηγορία που δηλώνονται στην αίτηση για ενίσχυση από τον παραγωγό.

365 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή