Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Γ / γ

Γύρος της Ουρουγουάης (η Συμφωνία)

Είναι ο 4ος από μία σειρά κύκλων διαπραγματεύσεων που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών…

Είναι ο 4ος από μία σειρά κύκλων διαπραγματεύσεων που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) και πήρε την ονομασία του από την Ουρουγουάη όπου και έλαβε χώρα η συνδιάσκεψη που όρισε την έναρξη αυτού του γύρου. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1986 και ολοκληρώθηκε 7 χρόνια αργότερα, στις 15.12.1993. Ο Γύρος της Ουρουγουάης περιλάμβανε στο πρόγραμμά του μεταξύ άλλων τα λεπτά θέματα της γεωργίας και της κλωστοϋφαντουργίας, οι εμπορικές συναλλαγές των οποίων αποτελούσαν μέχρι τότε το αντικείμενο ειδικών κανόνων, οι οποίοι έπρεπε πλέον να ενταχθούν προοδευτικά στην GATT. Οι επιτυχείς διαπραγματεύσεις οδήγησαν στη συμφωνία του Γύρου της Ουρουγουάης η οποία ενδυνάμωσε τους κανόνες και τις πειθαρχίες του διεθνούς εμπορίου, χάρη, κυρίως, στη μεταρρύθμιση των διατάξεων για τη διασφάλιση, τις επιδοτήσεις, το αντιντάμπινγκ, το ισοζύγιο πληρωμών και τους κώδικες για τα πρότυπα και τις δημόσιες συμβάσεις.

410 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γ.Τ.Κ.Θ.

Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής Γραφείο της Επιτροπής το οποίο ελέγχει κατά πόσον οι κυβερνήσεις των χωρών της…

Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής

Γραφείο της Επιτροπής το οποίο ελέγχει κατά πόσον οι κυβερνήσεις των χωρών της Ε.Ε. και άλλων χωρών διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου των εγχώριων παραγωγών τροφίμων και τηρούν αμφότεροι τα πρότυπα ασφάλειας. Επιπλέον, το Γ.Τ.Θ.Κ. μπορεί να ελέγξει και μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων.

327 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γ.Τ.Ε.Ε. ή ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Γεω Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδας Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής…

Γεω Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχει ως βασική αποστολή να συμβουλεύει την Κυβέρνηση σε γεωτεχνικά θέματα και να εκπονεί μελέτες σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασικών, ορυκτών και υδάτινων πόρων.

349 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γεωργός

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην…

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα.

348 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις

Ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν εθελοντικά τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις για την προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας…

Ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν εθελοντικά τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις για την προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας του.

357 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα

Σύνολο μέτρων που στηρίζουν μεθόδους γεωργικής παραγωγής και αποσκοπούν στην προστασία και στην διατήρηση του τοπίου. Στο πλαίσιο της «Ορθής…

Σύνολο μέτρων που στηρίζουν μεθόδους γεωργικής παραγωγής και αποσκοπούν στην προστασία και στην διατήρηση του τοπίου. Στο πλαίσιο της «Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μέτρα για την προώθηση της προστασίας του καλλιεργούμενου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητάς του.

342 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γεωργική Έκταση

Οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων καλλιεργειών.

Οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων καλλιεργειών.

329 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γεωργική Δραστηριότητα

Γεωργική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στην αγροτική οικονομία, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών και δασικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας…

Γεωργική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στην αγροτική οικονομία, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών και δασικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και την υδατοκαλλιέργειας (βλ. και αγροτική δραστηριότητα).

1004 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γ.Σ.Δ.Ε. GATT

Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου General Agreement on Tariffs and Trade Συμφωνία που υπογράφηκε από 123 χώρες που αντιπροσωπεύουν το…

Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου General Agreement on Tariffs and Trade

Συμφωνία που υπογράφηκε από 123 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 90% του παγκοσμίου εμπορίου και είχε στόχο την κατάργηση των εμπορικών εμποδίων μεταξύ των χωρών. Σε αυτή περιέχονται οι γενικοί κανόνες που πρέπει να διέπουν το εμπόριο των εμπορευμάτων. Διάδοχος της GATT είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ^OE), ο οποίος άρχισε τις εργασίες του την 1η Ιανουαρίου 1995 και είναι πλέον αρμόδιος για όλα τα θέματα που αφορούν το εμπόριο.

567 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

ΓΔ DG

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Directorate Generale Η Επιτροπή αποτελείται από τμήματα και υπηρεσίες. Τα τμήματα είναι γνωστά με την ονομασία…

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Directorate Generale

Η Επιτροπή αποτελείται από τμήματα και υπηρεσίες. Τα τμήματα είναι γνωστά με την ονομασία "Γενικές Διευθύνσεις". Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν οι εξής ΓΔ: - ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας (RTD) - ΓΔ Ανταγωνισμού (COMP) - ΓΔ Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης (EMPL) - ΓΔ Γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης (AGRI) - ΓΔ Δικαιοσύνης (JUST) - ΓΔ Δράσης για το κλίμα (CLIMA) - ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC) - ΓΔ Ενέργειας (ENER) - ΓΔ Επιχειρήσεων και βιομηχανίας (ENTR) - ΓΔ Εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών (MARKT) - ΓΔ Εσωτερικών υποθέσεων (HOME) - ΓΔ Θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας (MARE) - ΓΔ Κινητικότητας και μεταφορών (MOVE) - ΓΔ Κοινωνίας των πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης (INFSO) - ΓΔ Οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων (ECFIN) - ΓΔ Περιβάλλοντος (ENV) - ΓΔ Περιφερειακής πολιτικής (REGIO) - ΓΔ Προϋπολογισμού (BUDG) - ΓΔ Υγείας και καταναλωτών (SANCO)

385 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π.

Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων Διεύθυνση του πρώην Υπουργείου Γεωργίας αρμόδια για την έκδοση εντολών πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων,…

Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων

Διεύθυνση του πρώην Υπουργείου Γεωργίας αρμόδια για την έκδοση εντολών πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων, η οποία αντικαταστάθηκε το 2001 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

362 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γ.Γ.Ε.Α.

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αντικείμενο της…

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αντικείμενο της αποτελεί η προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων) που στηρίζουν την ανάπτυξη της χώρας. Διαρκής στόχος της είναι η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

 

411 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Γ.Τ.Ο.

Γενετικώς Τροποποιημένος Οργανισμός Ορίζεται ο ζωντανός οργανισμός, φυτικός ή ζωικός που έχει υποστεί τροποποίηση των αρχικών γενετικών χαρακτηριστικών του με…

Γενετικώς Τροποποιημένος Οργανισμός

Ορίζεται ο ζωντανός οργανισμός, φυτικός ή ζωικός που έχει υποστεί τροποποίηση των αρχικών γενετικών χαρακτηριστικών του με την προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση ενός ή περισσότερων γονιδίων του.

343 προβολέςΑναρτήθηκε 3 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή