Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

opekepe glossary banner

Ελληνικοί Όροι

Ψηφιοποιηθείσα Έκταση

Έκταση που προκύπτει από την ψηφιοποίηση των ορίων των αγροτεμαχίων από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 2010…

Έκταση που προκύπτει από την ψηφιοποίηση των ορίων των αγροτεμαχίων από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 2010 και κατόπιν υπόδειξης από τον παραγωγό.

319 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Χρήση

Ορίζεται η χρήση έκτασης με την έννοια του είδους της καλλιέργειας ή της φυτικής κάλυψης ή η απουσία καλλιέργειας.

Ορίζεται η χρήση έκτασης με την έννοια του είδους της καλλιέργειας ή της φυτικής κάλυψης ή η απουσία καλλιέργειας.

324 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Χ.Μ.Π.Α.

Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας Ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του…

Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας

Ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του ήταν να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω διαρθρωτικών παρεμβάσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των διαρθρώσεων εκμετάλλευσης και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων. Αντικαταστάθηκε το 2007 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας .

338 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Χορτολιβαδικές Εκτάσεις

Η αρόσιμη γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών) και οι μόνιμοι βοσκότοποι.

Η αρόσιμη γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών) και οι μόνιμοι βοσκότοποι.

333 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Φ.Π.Α. Φ.Ε.Κ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το Παραγωγό Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη μέλη της…

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

Είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το Παραγωγό Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Πρόκειται για φόρο κύκλου εργασιών και επιρρίπτεται από τον υπόχρεο στον αντισυμβαλλόμενο. Κάθε βαθμίδα παραγωγής ή συναλλαγής φορολογείται ως προς το επιπλέον τίμημα που εισπράττει ο προμηθευτής, δηλαδή ως προς την αξία που προστίθεται στο αγαθό κατά βαθμίδα της επεξεργασίας του.

Υπολογίζεται μόνο ως προς την αξία η οποία προστίθεται από κάθε επιχείρηση δηλαδή στη διαφορά αξίας παράδοσης των αγαθών και αξίας κτήσης τους. Εκδίδεται από τις 16 Φεβρουαρίου 1933. Αποτελεί το μόνο επίσημο μέσο δημοσιοποίησης των πράξεων των πολιτειακών, διοικητικών και πολιτικών οργάνων καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα. Κάθε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εκδίδεται σε οκτώ τεύχη όπου τα μεν πρώτα τέσσερα αριθμούνται σε Α',Β',Γ',Δ'. Τα υπόλοιπα τέσσερα από την ειδικότερη ύλη τους διακρίνονται σε:

 • Τεύχος Νομικών Προσώπων
 • Τεύχος Παράρτημα
 • Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ
 • Τεύχος Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
335 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Υποπροϊόντα

Τα προϊόντα ή εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν κατά τη σχετική διαδικασία μεταποίησης, που έχουν σύσταση ή χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά από…

Τα προϊόντα ή εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν κατά τη σχετική διαδικασία μεταποίησης, που έχουν σύσταση ή χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά από εκείνα των πράγματι εξαγομένων εμπορευμάτων και τα οποία είναι δυνατό να διατεθούν στο εμπόριο.

341 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Υπολείμματα

Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη σχετική διαδικασία μεταποίησης, που έχουν σύσταση σαφώς διαφορετική από εκείνη των πράγματι εξαγόμενων εμπορευμάτων…

Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη σχετική διαδικασία μεταποίησης, που έχουν σύσταση σαφώς διαφορετική από εκείνη των πράγματι εξαγόμενων εμπορευμάτων και τα οποία δεν είναι δυνατό να διατεθούν στο εμπόριο

337 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Υ.Χ.Ε.

Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη Χώρες οι οποίες διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με ορισμένα κράτη μέλη λόγω του αποικιοκρατικού παρελθόντος και είναι…

Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

Χώρες οι οποίες διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με ορισμένα κράτη μέλη λόγω του αποικιοκρατικού παρελθόντος και είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της σύνδεσης αυτής, είναι η δημιουργία στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ αυτών και της Ε.Ε. στο σύνολο της. Τα περισσότερα κράτη των Υ.Χ.Ε. που έγιναν ανεξάρτητα έχουν προστεθεί στις Χώρες της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και Ειρηνικού (Α.Κ.Ε.) και το περιεχόμενο της σύνδεσης τους με την Ε.Ε. ακολουθεί παράλληλη εξέλιξη με το καθεστώς της σύνδεσης των Α.Κ.Ε.

Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη σύνδεση των Υ.Χ.Ε. με την Ε.Ε. αφορούν 20 χώρες που εξαρτώνται από τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, τη Βρετανία και τη Δανία. Οι υπήκοοι τους αναγνωρίζονται από το 1996 σαν πολίτες της Ε.Ε. Δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού χώρου της Ε.Ε. αλλά είναι συνδεδεμένες με αυτήν ωφελούμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) και τα ίδιου τύπου μέτρα συνεργασίας και ανάπτυξης, όπως οι χώρες ΑΚΕ.

315 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Υδατοκαλλιέργεια

Η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με την χρήση τεχνικών που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής τους…

Η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με την χρήση τεχνικών που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής τους πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος.

340 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Τομείς Πολλαπλής Συμμόρφωσης

Ορίζονται οι τομείς για τους οποίους θεσπίζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που οφείλει να τηρεί κάθε γεωργός που λαμβάνει άμεσες…

Ορίζονται οι τομείς για τους οποίους θεσπίζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που οφείλει να τηρεί κάθε γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις. Αυτοί είναι:

 1. δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών
 2. περιβάλλον
 3. καλή διαβίωση των ζώων
367 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Τιμή Παρέμβασης

Η τιμή στην οποία οι αρμόδιοι οργανισμοί των κρατών-μελών της Ε.Ε. παρεμβαίνουν στην αγορά του προϊόντος.

Η τιμή στην οποία οι αρμόδιοι οργανισμοί των κρατών-μελών της Ε.Ε. παρεμβαίνουν στην αγορά του προϊόντος.

338 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Τελικός Χρήστης

Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για άμεση κατανάλωση: ο καταναλωτής. Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή…
 1. Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για άμεση κατανάλωση: ο καταναλωτής.
 2. Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή συσκευασίας με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση: ο τελευταίος μεταποιητής ή συσκευαστής.
 3. Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή συσκευασίας για ζωική κατανάλωση, καθώς και για προϊόντα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως γεωργικές εισροές: ο γεωργός.
369 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Σ.Ο.Δ.

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών…

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων της παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

314 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Σ.Δ.Ε.

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με…

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

350 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Σ.Ο.

Συνδυασμένη ονοματολογία / Οκταψήφιος Κωδικός Είναι η ονοματολογία των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή…

Συνδυασμένη ονοματολογία / Οκταψήφιος Κωδικός

Είναι η ονοματολογία των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή του κοινού εξωτερικού δασμολογίου, την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εμπορικές συναλλαγές την Κοινότητας και την εφαρμογή της πολιτικής της σχετικά με τις εισαγωγές-εξαγωγές εμπορευμάτων. Η Σ.Ο. κωδικοποιεί λεπτομερώς τα αγαθά σε οκταψήφιες υποδιαιρέσεις των εξαψήφιων κωδικών του εναρμονισμένου συστήματος κωδικών.

338 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Σ.Σ.Α.

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο για το συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών…

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο για το συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.). Σκοπός του είναι να διασφαλίζει την ευρωστία των δημοσίων οικονομικών και την αποφυγή εμφάνισης υπερβολικών ελλειμμάτων στα κράτη-μέλη, απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της Ο.Ν.Ε., μέσω της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη νομισματική σταθερότητα. Το σύμφωνο έχει ένα προληπτικό και ένα αποτρεπτικό σκέλος.

Το προληπτικό σκέλος Σύμφωνα με το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο πρόγραμμα σταθερότητας (ή σύγκλισης) που παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν να επιτύχουν ή να διατηρήσουν υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα ενόψει ιδίως των δημοσιονομικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. Η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα αυτά και το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη. Το αποτρεπτικό σκέλος Το αποτρεπτικό σκέλος του Συμφώνου αφορά τη λεγόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Η διαδικασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή όταν το έλλειμμα ενός κράτους - μέλους υπερβαίνει το όριο 3% του ΑΕΠ που προβλέπει η Συνθήκη Ε.Κ. Εάν κριθεί ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους είναι υπερβολικό κατά την έννοια της Συνθήκης, το Συμβούλιο του συνιστά να το διορθώσει εντός της προθεσμίας που του ορίζει. Σε περίπτωση που το κράτος-μέλος δε συμμορφωθεί με τη σύσταση, λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα και, εφόσον το κράτος αυτό συμμετέχει στην ευρωζώνη, είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις.

330 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Συμπληρωματική Εθνική Χρηματοδότηση

Είναι οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην εθνική αγροτική ανάπτυξη για την οποία ήδη χορηγείται…

Είναι οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην εθνική αγροτική ανάπτυξη για την οποία ήδη χορηγείται κοινοτική στήριξη.

322 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Συμβατότητα

Για τους σκοπούς εφαρμογής των καθεστώτων στήριξης, τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τα…

Για τους σκοπούς εφαρμογής των καθεστώτων στήριξης, τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τα καθεστώτα αυτά είναι συμβατές με το ολοκληρωμένο σύστημα όσον αφορά τα ακόλουθα:

 1. την ηλεκτρονική βάση δεδομένων
 2. τα συστήματα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων
 3. τους διαχειριστικούς ελέγχους.

Για το σκοπό αυτό, τα συστήματα αυτά δημιουργούνται έτσι ώστε να επιτρέπουν χωρίς προβλήματα την κοινή λειτουργία ή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους.

300 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Σ.Α.Ο.

Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις Ως Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις θεωρούνται: οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), και οι Αγροτικές Εταιρικές…

Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις

Ως Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις θεωρούνται:

 1. οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.),
 2. οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), και
 3. οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
339 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Συλλογή ex situ

Η συλλογή γενετικού υλικού για τη γεωργία, το οποίο διατηρείται εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος.

Η συλλογή γενετικού υλικού για τη γεωργία, το οποίο διατηρείται εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος.

349 προβολέςΑναρτήθηκε 5 χρόνια πριν

Επιστροφή στην κορυφή