Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Η ΕΑΕ 2021 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε από τον ίδιο το γεωργό είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό ως εξής:

- Είτε με απευθείας χρήση της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

- Είτε μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του - ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.Δ της επιλογής του, αφού εκδώσει το μοναδικό «κωδικό υποβολής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, τον οποίο παραδίδει στην Πύλη επιλογής του.

Αναλυτικότερα:

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν μόνοι τους την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφονται στο σύστημα, ακολουθούν τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω των προσωπικών τους κωδικών της εφαρμογής taxisnet και υποβάλλουν την αίτηση τους. Οι γεωργοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη μπορούν να εισέλθουν απευθείας στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία τους.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, παράγουν οι ίδιοι μοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων της επιλογής τους. Οι γεωργοί μπορούν οι ίδιοι να παράγουν τον "κωδικό υποβολής" μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ επιλέγοντας την εφαρμογή "Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021" και το κουμπί "Κωδικός υποβολής". Για την παραγωγή του εν λόγω κωδικού απαιτείται πιστοποίηση μέσω taxisnet. Είναι αποκλειστικά και μόνο επιλογή και ευθύνη του γεωργού εάν θα προβεί στην παραγωγή του "κωδικού υποβολής" μόνος του ή αν θα ζητήσει την βοήθεια τρίτου προσώπου (π.χ. συγγενή, λογιστή, κλπ). Ο "Κωδικός υποβολής" παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει καμία σχέση με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Ως εκ τούτου ο γεωργός δεν είναι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία taxisnet ή κάποιο άλλο φορολογικό έγγραφο στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων εφ' όσον δεν επιθυμεί, αλλά ΜΟΝΟ τον "Κωδικό Υποβολής" που παράγεται από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιτυχή πιστοποίησή του.

Στο πλαίσιο της με αριθμό ΚΥΑ 296/80724, (ΦΕΚ 1172/26.03.2021, Τεύχος B’) «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής Σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη την Επικράτεια, Βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Κρήτης, σε παραγωγούς του Δήμου Καστανέων Έβρου και σε παραγωγούς Φυτωρίων ανθοκομικών και φυτωρίων αρωματικών φυτών σε όλη την Επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019)» καταβλήθηκε το ποσό των 3.383.128,68€. Αναλυτικότερα:

Περισσότερα...

 Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Οικονομικών, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικών-Λογιστικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.

Περισσότερα...

Η πρόσβαση στο σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της εγγραφής κάθε νέου Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οδηγίες για τη διαδικασία περιγράφονται στο αρχείο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΥΔ_2021».

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

Εγγραφή Φορέα

  1. Συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας «Εγγραφή Φορέα»
  2. Επιβεβαίωση καταχωρημένων στοιχείων επιλέγοντας «Επιβεβαίωση» στο email που θα λάβετε
  3. Ταυτοποίηση στοιχείων Φορέα μέσω TaxisNet

Εγγραφή Διαχειριστή Φορέα

Ως Διαχειριστής θα εγγραφεί ο Νόμιμος Εκπρόσωπος που δηλώθηκε κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος

  1. Συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής από τον Διαχειριστή του Φορέα (Σημείωση: Στο πεδίο «Μοναδικός Κωδικός Φορέα» συμπληρώνετε τον κωδικό που λάβατε στο προηγούμενο email)
  2. Επιβεβαίωση καταχωρημένων στοιχείων επιλέγοντας «Επιβεβαίωση» στο email που θα λάβετε
  3. Ταυτοποίηση στοιχείων Διαχειριστή μέσω TaxisNet

Προσθήκη χειριστών (Υπαλλήλων ΚΥΔ)

Εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία τα παραπάνω βήματα, και λάβετε το αντίστοιχο email ενεργοποίησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορείτε να προσθέσετε χρήστες ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΔ 2021»

pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΥΔ_2021

pdfΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΔ 2021

 Ενημερώνονται οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020, πως έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου τα αποτελέσματα του ελέγχου των στοιχείων που υπέβαλαν στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου, κατ' εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιγράφονται στο πλαίσιο της παρ. Δ του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4310) περί σύναψης νόμιμης σύμβασης με σύμβουλο, με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε σχετική διόρθωση προφανών σφαλμάτων με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους μέχρι και την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).

Σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής βιομηχανικών και επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στους παραγωγούς με αγροτεμάχια στις Π.Ε Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας και Τρικάλων. Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων ανέρχεται σε 10.087 και με συνολικό ποσό προς καταβολή 8.420.320,50€.

Ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε το 1ο στάδιο αξιολόγησης των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των 119 υποψηφίων προς πιστοποίηση ΚΥΔ.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, 34 εξ αυτών πληρούσαν όλες τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, ενώ τα υπόλοιπα 85 είχαν ελλείψεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη κατάσταση ανά ΚΥΔ (με τον αριθ. πρωτοκόλλου που έλαβε κατά την υποβολή της αίτησης και τις ελλείψεις του).

Κατόπιν τούτων και προκειμένου να συντμηθούν οι χρόνοι της προβλεπόμενης διαδικασίας στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθόσον υπάρχει ήδη καθυστέρηση στην έναρξη του έργου υποβολής των αιτήσεων, καλούνται:

1) Οι υπεύθυνοι όλων των νέων ΚΥΔ (119), να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές εξετάσεις που θα διενεργηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 22/4/2021 από ώρα 10:30’ έως 11:15’. Η διαδικασία θα περιγραφεί σε e-mail που θα αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς όλους τους συμμετέχοντες την Τετάρτη 21/4/2021.

2) Τα 85 αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη κατάσταση ΚΥΔ, με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, να μεριμνήσουν να υποβάλλουν άμεσα ένσταση, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα πλήρη δικαιολογητικά, μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 22/4 και ώρα 13.00. Οι ενστάσεις με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο .

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ

 

xlsΠίνακας ελλείψεων δικαιολογητικών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ακόλουθη σελίδα (https://www.opekepe.gr/el/opekepe-organisation-gr/opekepe-e-services-gr/pliroforiaka-systimata/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-2021) έχει αναρτηθεί η Τράπεζα Θεμάτων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021 για τις εξετάσεις των νέων ΚΥΔ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19), αλλά και της προσπάθειας για την αποφυγή του κινδύνου απώλειας ενισχύσεων αποφάσισε να επανελέγξει όλα τα αγροτεμάχια, με αίτημα  ενίσχυσης συνδεδεμένων καθεστώτων, που είχαν εύρημα (μείωση ή μηδενισμό της έκτασης φυτικού κεφαλαίου) από τον έλεγχο μέσω τηλεπισκόπησης, χωρίς την υποβολή σχετικής ένστασης από τους παραγωγούς.

Περισσότερα...

Επιστροφή στην κορυφή