Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 331/2-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΕΞΥ46ΨΧΞΧ-Υ3Ι) Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2015 «Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020» καθώς και του υπ’ αριθμ. 19099/3-2-2015 εγγράφου περί παράτασης υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, σύμφωνα με το υπ’ 20875/9-2-2015 έγγραφο του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, 


η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας θα παραμείνει ανοικτή έως την Δευτέρα 9/2/2015 και ώρα 17:00 μμ. λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε το Σάββατο 7/2/2015.

Επιστροφή στην κορυφή