Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας με την Ευρωπαική Επιτροπή από το έτος ενίσχυσης 2018 ο γεωργός για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση Βοοτρόφων (Μέτρο 1) δηλώνει μόνο την επιθυμία του να συμμετάσχει στη συνδεδεμένη ενίσχυση χωρίς να δηλώνει τις ΜΜΖ που θα διατηρήσει, οι οποίες θα υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων για τα ζώα που έχουν εκπληρώσει τον όρο επιλεξιμότητας διατήρησης στην εκμετάλλευση για τουλάχιστον 5 μήνες, ακόμη κι αν αυτό το πεντάμηνο έχει αρχίσει από το προηγούμενο έτος ή/και ολοκληρώνεται εντός του έτους ενίσχυσης.
Στο άμεσο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί και η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Επιστροφή στην κορυφή