Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25/05/2018, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, δεσμευόμενος να τα διασφαλίζει με κάθε τρόπο από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, αθέμιτη διαβίβαση και επεξεργασία τους.


Οι εν λόγω ενέργειες αφορούν σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Οργανισμό, όπως ενδεικτικά σε Δικαιούχους Αγροτικών Ενισχύσεων, σε νόμιμους εκπροσώπους Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που είναι Δικαιούχοι Αγροτικών Ενισχύσεων ή συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στον αγροτικό τομέα, σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών που αναλαμβάνουν υπηρεσίες, προμήθειες και έργα του Οργανισμού ή των οποίων οι πληρωμές πιστοποιούνται και διενεργούνται από τον Οργανισμό, σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών ή φορέων που αδειοδοτούνται από τον Οργανισμό για εισαγωγές/εξαγωγές προϊόντων ή μετέχουν σε προγράμματα αρμοδιότητας του Οργανισμού, όπως τροφοδοσίας, προώθησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς, διανομής εκποίησης κλπ παρεμβατικών προϊόντων και εν γένει σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου το οποίο, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, έχει συναλλακτικές σχέσεις με τον Οργανισμό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης του με όλα τα συναλλασσόμενα μαζί του φυσικά πρόσωπα, ο Οργανισμός συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτόν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει ο Οργανισμός από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματος αυτού ή του Οργανισμού:

α) Γενικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, στοιχεία επαγγέλματος, εισοδήματος και φορολογίας, αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο οργανισμός μπορεί να ζητήσει, ανά περίπτωση συναλλασσομένου, επί πλέον στοιχεία όπως φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ΕΝΦΙΑ, οικονομικά στοιχεία ατομικής επιχείρησης κλπ.
β) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης και είναι απαραίτητα για την ένταξη σε αυτά, τον έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τον υπολογισμό των ποσών των αιτούμενων πληρωμών: στοιχεία θέσης, έκτασης και καθεστώτος κτήσης αγροτεμαχίων, είδους και πλήθους ζωικού κεφαλαίου, είδους καλλιεργειών, ποσοτήτων παραγωγής, κλπ.
γ) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε εισαγωγικές/εξαγωγικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες προώθησης/διανομής/εκποίησης γεωργικών προϊόντων: πιστοποιητικά εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα, νομιμοποιητικά στοιχεία εταιρίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, είδη και ποσότητες προϊόντων, χώρες ή περιοχές προέλευσης/προορισμού κλπ
δ) Ειδικά στοιχεία που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή αγαθά στον Οργανισμό ή σε εκπροσώπους αντίστοιχων Νομικών Προσώπων: πιστοποιητικά άδειας δραστηριότητας, εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα, στοιχεία επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας κλπ

Ως συναλλασσόμενα με τον Οργανισμό φυσικά πρόσωπα, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

    • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υφίστανται επεξεργασία από τον Οργανισμό, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, στα είδη επεξεργασίας ανά κατηγορία δεδομένων και στους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών τους, στους οποίους διαβιβάζονται νόμιμα ή με τη συγκατάθεσή σας.

    • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων

Επιστροφή στην κορυφή