Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)


Αθήνα,12/1/16

ANAKOINΩΣΗ «ΑΝΟΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ»

1.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», ΔΟΜΟΚΟΥ 5, ΤΚ 10445 ΑΘΗΝΑ.
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)– Δομοκού 5 –ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 10445. Αρμόδια διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες και παροχή εγγράφων: Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς & Εφαρμογής Παρεμβάσεων,τηλ. 210 8802626, 8802416 και 8802431- Fax: 2108802985, e-mail: alexandra.koutri[AT]opekepe.gr, ioanna.gligori[AT]opekepe.gr και maria.kourou[AT]opekepe.gr
3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ : Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας σύμφωνα με το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο στοιχείο η) του (ΕΕ) αρίθμ. 1308/2013 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής.
4.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Οι αιτήσεις αφορούν περιόδους αποθεματοποίησης 90,120 ή 150 ημερών. Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.
5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ και διαθέτουν για τους σκοπούς της αποθεματοποίησης κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αρίθμ. pdf 187062/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2504/2011).
6.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 20% των ποσών της ενίσχυσης που καθορίζονται στις στήλες 3, 4 και 5 του Παραρτήματος του υπ’ αρίθμ.pdf (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής.
7.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται αρχής γενομένης την 4η Ιανουαρίου 2016.
8.ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Ο κατάλογος των κατηγοριών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και τα σχετικά ποσά περιλαμβάνονται στο pdf Παράρτημα του υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής.

Επιστροφή στην κορυφή