Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σχετικά με τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15210/04.03.2021 και 18520/22.03.2021 και τις διάφορες ερωτήσεις που έχουν τεθεί είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις αρμόδιες Επιτροπές του ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

 1. Δεν απαιτείται η έκδοση και η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής των 1.000 €.
 2. Κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί είτε υπογεγραμμένη σύμβαση είτε δεσμευτική δήλωση με τον Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (για υποδείγματα των εντύπων θα απευθύνεστε στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ), ωστόσο προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα της Ενιαίας Αίτησης μετά την Απόφαση της Πιστοποίησης, θα πρέπει να έχετε υποβάλει τελικά την υπογεγραμμένη σύμβαση.
 3. Τα ΚΥΔ τα οποία ήδη έχουν ήδη υποβάλλει δεσμευτικές- δηλώσεις/συμβάσεις συνεργασίας με το GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ βάσει της πρώτης πρόσκλησης δεν υποχρεούνται να τις επανυποβάλλουν.
 4. Ο φάκελος υποψηφιότητας για τα νέα ΚΥΔ πρέπει να αποτελείται από τις 4 ενότητες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V και όχι 5 ενότητες όπως αναφέρεται από λάθος.
 5. Στο σημείο 4 που αφορά στην εξέταση των ενστάσεων παραπέμποντας στην «παράγραφο 10 της παρούσας» το σωστό είναι στην <παράγραφο 6 της παρούσας>.
 6. Στην ομάδα έργου των ΚΥΔ θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν: ένας γεωπόνος ή δασολόγος ΠΕ ή ΤΕ, ένας τεχνικός γεωχωρικών δεδομένων ( ΠΕ ή ΤΕ τοπογράφος, πολιτικός μηχανικός κ.λ.π. - προϋπόθεση είναι η γνώση GIS συστημάτων) και ένας τεχνικός πληροφοριακών συστημάτων ως υπεύθυνος για τυχόν προβλήματα/θέματα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια του έργου, όπου κατ’ εξαίρεση μπορεί να είναι και εταιρεία υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. Οι προαναφερόμενες ειδικότητες/πτυχία μπορεί να καλυφθούν και από μέτοχο/ους μιας εταιρείας.
 7. Στην Υ.Δ. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, 4ο Κεφάλαιο, δεν συμπεριλαμβάνεται το σημείο 13, που αφορά στο καταστατικό της επιχείρησης, διότι από τυπογραφικό λάθος έλαβε αρίθμηση ‘13’. Επίσης η Υ.Δ. θα υποβληθεί και από τα νέα και από τα υφιστάμενα ΚΥΔ. Η Υ.Δ. μπορεί να είναι θεωρημένη και από ΚΕΠ η άλλη δημόσια αρχή.
 8. Η βεβαίωση έναρξης εργασιών μπορεί να είναι εκτυπωμένη από την ΑΑΔΕ.
 9. Για τα υφιστάμενα ΚΥΔ εφόσον μπουν σε διαδικασία αλλαγής νομικής μορφής θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 11247/04.02.2020 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην εφαρμογή kyd.opekepe.gr στην σχετική τους επωνυμία.
 10. Προς διευκόλυνσή σας υπάρχει διαθέσιμο προς εκτύπωση το τροποποιημένο υπόδειγμα ΣΔΕΠΥΑΠ μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.- ΚΥΔ το οποίο θα πρέπει να εκτυπωθεί εις τριπλούν, να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να αποσταλεί το ένα αντίγραφο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την απόφαση πιστοποίησης του ΚΥΔ.
 11. Στην περίπτωση που έχετε οριστικοποιήσει ήδη δικαιολογητικά στην εφαρμογή kyd.opekepe.gr και επιθυμείτε να τα αντικαταστήσετε θα πρέπει να τα καταχωρήσετε εκ νέου και να τα οριστικοποιήσετε. Η αρμόδια επιτροπή θα λάβει υπόψη της την τελευταία έκδοση των εγγράφων.
 12. Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην εφαρμογή kyd.opekepe.gr μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε εργαζόμενο του ΚΥΔ που έχει ενεργό λογαριασμό στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην περίπτωση που έχετε απωλέσει τους κωδικούς ή δεν τους θυμάστε ή έχει απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα στη διεύθυνση .

Επιστροφή στην κορυφή