Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4. «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» της 3540/15-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 22 « Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» (ΑΔΑ: ΨΟΘΠ4653ΠΓ-ΓΔΨ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2022, ως εξής:


«Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής πραγματοποιείται το διάστημα από 19-12-2022 έως 10-01-2023».

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3540/15-12-2022 Πρόσκληση

 

Επιστροφή στην κορυφή