Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Υποβλήθηκε σήμερα 20.12.2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγγραφη αναφορά στην δικαιοσύνη για την διερεύνηση σοβαρής υπόνοιας απάτης 27 παραγωγών και ενός Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), οι οποίοι στόχευαν στην απόσπαση ενισχύσεων με την δημιουργία τεχνητών συνθηκών.   

Τον Δεκέμβριο του 2022 αξιολογήθηκαν καταγγελίες - σε συνδυασμό με εκθέσεις ανάλυσης κινδύνου - σε σχέση με τις προϋποθέσεις κατανομής Εθνικού Αποθέματος για το έτος ενίσχυσης 2021. Τον Ιανουάριο του 2023 εκδόθηκε εντολή ελέγχου για τη διασταύρωση της εγκυρότητας των δηλούμενων στοιχείων των 27 παραγωγών από συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίοι δήλωναν σημαντικό αριθμό εκτάσεων σε απομακρυσμένες από την έδρα των εκμεταλλεύσεών τους (ενδεικτικά Εύβοια, Λακωνία, Αργολίδα, Τήνο, Σάμο, Λέσβο κλπ) για τις ΕΑΕ ετών 2021 και 2022. Τα απομακρυσμένα αγροκτήματα δηλώνονταν με καλλιέργεια ελιάς συνολικής έκτασης 4.650 στρεμμάτων (από 150 έως 250 στρέμματα έκαστος). Η κατανομή  δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2021 ανήλθε σε 205.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι των δηλούμενων αγροτεμαχίων πραγματοποιήθηκαν τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιτόπιο επίπεδο με τις εξής διαπιστώσεις:

α) Κανένας από τους ελεγχόμενους δεν προσήλθε στον επιτόπιο έλεγχο,

β) Κανένας από τους ελεγχόμενους δεν προσκόμισε ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας ή/και νόμιμης κατοχής των δηλούμενων εκτάσεων ελαιώνων.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου υπέδειξαν ισχυρές ενδείξεις τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης αξιόποινων πράξεων από το σύνολο των ελεγχόμενων και απάτη κατά των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην υπόθεση διαφαίνονται ενδείξεις εμπλοκής ενός Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων που εδρεύει στην περιοχή της έδρας των 27 εκμεταλλεύσεων. Μέρος των ελεγχόμενων έχει υποβάλει ΕΑΕ μέσω του ΚΥΔ, ενώ επιπλέον μεταξύ των ετών 2021 και 2022 υπάρχουν εναλλαγές στον τρόπο υποβολής των ΕΑΕ των ελεγχόμενων (κάποιοι υπέβαλαν online ΕΑΕ το 2021 και το 2022 η ΕΑΕ τους υπεβλήθη από το συγκεκριμένο ΚΥΔ).

Αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ διερευνά και άλλες περιπτώσεις Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων που διαφαίνεται  πιθανή εμπλοκή τους στην υποβολή δηλώσεων για την δημιουργία τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων. Σε όσες περιπτώσεις εντοπιστούν ενδείξεις δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων θα αποστείλει αναφορά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στόχος της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η διασφάλιση της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της ΕΕ.

Επιστροφή στην κορυφή