Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ολοκληρώθηκαν στις 21/12/2023 από  τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων προκειμένου να καταβληθούν τα σχετικά ποσά ενισχύσεων έτος ΟΣΔΕ 2023 και αφορούν στην πληρωμή 685 εκ. ευρώ ως εξής :

α/α

Είδος  Πληρωμής

Αριθμός Δικαιούχων

Ποσό Πληρωμής σε €

1

Υπόλοιπο εξόφλησης του 30% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης

572.444

265.742.402,66

2

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

338.887

161.967.087,95

3

Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς

49.239

23.314.053,78

 

Σύνολο Άμεσων Ενισχύσεων

 

451.023.544,39

4

Εξισωτική Αποζημίωση

405.073

234.030.265,23 

Γενικό Σύνολο Ενισχύσεων

 

685.053.809,62

 

Τα αρχεία πληρωμής των δικαιούχων διαβιβάσθηκαν ήδη στην αρμόδια Τράπεζα και σήμερα 22.12.2023, όπως είχε προγραμματισθεί, ξεκίνησε σταδιακά η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των 572.444 δικαιούχων με το συνολικό ποσό 685.053.809,62 ευρώ.

Οι πληρωμές έγιναν  με βάση τους προβλεπόμενους όρους επιλεξιμότητας του εφαρμοζόμενου για πρώτη χρονιά Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων και των εγκυκλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικότερα για την πληρωμή πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Πληρωμή του υπολοίπου 30% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα.

Α.  Δικαιώματα 2023: Σε εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΣ ΚΑΠ, τα δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης που κατανεμήθηκαν ανήλθαν σε 4.194.211 (Ηα) αξίας  829.567.104,00 ευρώ. Κατανεμήθηκε όλο το προβλεπόμενο ποσό από το ΣΣ ΚΑΠ στις τρείς αγρονομικές ζώνες: ΠΕ1 Βοσκότοποι (223.153.550,98 €), ΠΕ2 Αροτραίες (378.282.599,42 €) και ΠΕ3 Μόνιμες Δενδρώδεις (228.130.953,60 €).

Στην πληρωμή του Δεκεμβρίου έχει συμπεριληφθεί η πληρωμή των μεταβιβάσεων και του Εθνικού Αποθέματος.

Για την κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2023 κρίθηκαν δικαιούχοι 18.129 αιτούντες και κατανεμήθηκε αξία δικαιωμάτων 12.668.456 €, χωρίς να γίνει γραμμική μείωση των δικαιωμάτων των υπολοίπων δικαιούχων. Αυτό τροφοδοτήθηκε επαρκώς από τις παρακρατήσεις και τις επιστροφές των δικαιωμάτων από μη ενεργοποίηση για δύο συνεχόμενα έτη. Κατά αγρονομική περιφέρεια έγινε η ακόλουθη κατανομή Εθνικού Αποθέματος: ΠΕ1 Βοσκότοποι (5.161.006,35€), ΠΕ2 Αροτραίες (2.230.671,18 €) και ΠΕ3 Μόνιμες Δενδρώδεις (5.276.778,46€). 

Από τους κατόχους των κατανεμηθέντων δικαιωμάτων ένα μικρό ποσοστό δεν υπέβαλε καθόλου δήλωση ΟΣΔΕ 2023 προκειμένου να τα ενεργοποιήσει, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Έτσι, η συνολική αξία των δικαιωμάτων 2023 των 601.667 κατόχων που υπέβαλαν αίτηση ενεργοποίησης ανήλθε σε 821.004.736,52€. Σημειώνεται ότι ένας δικαιούχος χάνει τα δικαιώματα του και επιστρέφουν στο εθνικό απόθεμα όταν για δύο συνεχόμενα έτη δεν τα ενεργοποιήσει.

Β. Ενεργοποίηση δικαιωμάτων:  Το 2023 υποβλήθηκαν 653.710 αιτήσεις ΟΣΔΕ. Από αυτούς αιτήθηκαν ενεργοποίηση δικαιωμάτων οι 601.667 κάτοχοι 4.099.968 Ηα δικαιωμάτων, αξίας 821.004.736,52 €. Η συνολική επιλέξιμη έκταση που δηλώθηκε  από τους 601.667 παραγωγούς για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ανήλθε σε  3.812.582,85 (Ηα). Οι εκτάσεις αυτές υπολείπονταν κατά 5-7% των εκτάσεων για να ενεργοποιηθούν πλήρως τα δικαιώματα που κατέχουν οι αιτούντες το 2023 και συμβαίνει κάθε χρόνο διότι πολλοί αγρότες χρειάζεται να εκμισθώσουν σημαντικές εκτάσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους και αυτό δεν καθίσταται πλήρως εφικτό.

Γ. Έλεγχοι επιλεξιμότητας – εξαιρέσεις από τον υπολογισμό της πληρωμής.

Εφαρμόσθηκαν οι προβλεπόμενοι  διασταυρωτικοί έλεγχοι. Ειδικότερα και σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη χρονιά, εφαρμόσθηκε καθολικά σε όλη τη χώρα το monitoring (τηλεπισκόπιση με χρήση δορυφορικών εικόνων). H ενεργοποίηση των ΠΕ1 – Βοσκότοπων έγινε με την τήρηση της προϋπόθεσης της κατοχής ζώων από τους αιτούντες και εφαρμόσθηκαν οι ανάλογες μειώσεις και αποκλεισμοί σε αιτούντες χωρίς ζώα.  

Η πληρωμή υπολογίσθηκε ξεχωριστά για κάθε κατηγορία δικαιωμάτων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3. Λόγω μη κατοχής ζώων για ενεργοποίηση βοσκοτόπων, μηδενίστηκαν οι πληρωμές για 4.406 δικαιούχους κατόχους ΠΕ1 δικαιωμάτων ύψους 5.984.979 ευρώ διότι δεν διέθεταν σύμφωνα με το ΣΣΚΑΠ τα απαραίτητα ζώα για την ενεργοποίηση τους. Από τις καταστάσεις πληρωμής εξαιρέθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες παραγωγών με συνολικό απορριπτόμενο ποσό 11.952.870,23 €

Κατηγορία Απόρριψης

Αριθμός

Παραγωγών  

Ποσό σε €

Απόρριψη αίτησης λόγω υποβολής μετά θάνατον

643

376.891,67

Διάδοχος πρόωρης με δεκαετή αποκλεισμό

5

3.819,09

Σύνολο αξίας άμεσων ενισχύσεων με ποσό πληρωμής< 150 €

19.930

2.256.660,94

Δεσμεύσεις από Άμεσες Ενισχύσεις

2.875

8.808.161,56

Δέσμευση αίτησης λόγω αριθμού τραπεζικού λογαριασμού

530

379.597,65

Μη ενεργός γεωργός

25

127.739,32

Ειδικότερα η κατηγορία των 2.875 «Δεσμεύσεις από Άμεσες Ενισχύσεις» αποτελείται από:

  1. 634 ΑΦΜ που περιέχονται σε αναφορές προς την δικαιοσύνη για διερεύνηση δημιουργίας παράτυπων διαδικασιών λήψης ενισχύσεων.
  2. 898 ΑΦΜ που προέκυψε ότι είναι κοινοί αποδέκτες κληρονομίας μόλις 53 θανούντων με εκτάσεις σε περιοχές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και σε όλη την επικράτεια συνολικής έκτασης 234.000 στρεμμάτων. Ερευνάται η συμμετοχή ορισμένων ΚΥΔ.
  3. 1.241 ΑΦΜ που βρίσκονται σε έλεγχο δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ένεκα καταγγελιών και έρευνας από άλλες αρχές εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  4. 102 ΑΦΜ για προσκόμιση σκαναρισμένων σελίδων διαφόρων βιβλίων ως δικαιολογητικών αντί παραστατικών νόμιμης χρήσης.

Για τις παραπάνω κατηγορίες πέραν της διαδικασίας αναζήτησης αχρεωστήτων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανακαλέσει και τα δικαιώματα Εθνικού Αποθέματος που έχουν κατανεμηθεί, ώστε πριν τις τελικές πληρωμές τον Ιούνιο του 2024 να προχωρήσει στην αναδιανομή αυτών των ποσών στους δικαιούχους. 

Μετά από την εφαρμογή των παραπάνω προέκυψε ποσό πληρωμής ύψους 265.742.402,66 ευρώ για 572.444 δικαιούχους για πληρωμή του υπολοίπου 30% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα.

  1. Πληρωμή Αναδιανεμητικής Ενίσχυση

Εφαρμόσθηκαν οι κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο ΣΣΚΑΠ και προέκυψε ποσό πληρωμής μεγαλύτερο από το όριο των 174 εκ. €.  Για να υπάρξει διαθέσιμο ποσό εντός του προϋπολογισμού και προκειμένου να καλυφθούν οι διορθώσεις των υπολοίπων δικαιούχων, έγινε γραμμική προσαρμογή του ποσού προς πληρωμή και το τελικό ποσό των 338.887 δικαιούχων ανέρχεται στα 161.967.087,95 ευρώ.

Η πληρωμή της αναδιανεμητικής έγινε με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΣΣΚΑΠ, τις συνολικές εκτάσεις κάθε εκμετάλλευσης και τις εκτάσεις των ορίων κάθε αγρονομικής περιφέρειας ΠΕ1,ΠΕ2 και ΠΕ3.

  1. Πληρωμή Ενίσχυσης για Νέους Νεοεισερχόμενους.

Εφαρμόσθηκαν οι κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο ΣΣΚΑΠ και προέκυψε ποσό πληρωμής ύψους 23.314.053,78 € για 49.239 δικαιούχους. Παραμένει διαθέσιμο ένα ποσό εντός του προϋπολογισμού για τις διορθώσεις των υπολοίπων δικαιούχων.

 

4.  Πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωση 2023

Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας για ένταξη και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και τους ελέγχους επιλεξιμότητας για την πληρωμή, προέκυψαν οι παρακάτω συνολικές πληρωμές ύψους  234.030.265,23 € για 405.073 δικαιούχους.

Υποδράση

Δικαιούχοι

Ποσό πληρωμής

Π3-71.1  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

250.067

166.227.842,49€

Π3-71.2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

130.202

57.632.538,61€

Π3-71.3 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

24.804

10.169.884,13€

Σύνολα

405.073

234.030.265,23 

Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος ευχαριστεί τα μέλη της διοίκησης και το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ για την συμβολή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών πληρωμών. Επίσης, ευχαριστεί τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, την Διαχειριστική Αρχή, την ΕΘΕΑΣ και το σύνολο των Συνεταιρισμών, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, την Τράπεζα Πειραιώς και την ένωση των εταιριών της Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς συνέβαλαν όλοι από την πλευρά τους στην στήριξη των παραγωγών και του πρωτογενούς τομέα.

Επιστροφή στην κορυφή