Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα πορτοκαλιού χυμοποίησης έτους 2015

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 561/26111/2015 Υπουργική Απόφαση για τους γεωργούς και τους φορείς στους οποίους παραδίδουν το προϊόν τους, ισχύουν τα κάτωθι:
1. Όροι επιλεξιμότητας δικαιούχων

• Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 κατ’ ελάχιστο 7 τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.
• Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω ενός και μόνον από τους παρακάτω «φορείς»:
i. υφιστάμενες Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ)
ii. υφιστάμενες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών
iii. οποιαδήποτε νέα νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των εσπεριδοειδών

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι ή απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

2. Υποχρεώσεις φορέων

Α. Οι φορείς στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη, υποχρεούνται:
1. Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις για την ποσότητα της πρώτης ύλης που θα παραδοθεί πριν την έναρξη των παραδόσεων.
2. Να παραδίδουν για λογαριασμό των μελών τους την ποσότητα του παραδιδόμενου προϊόντος στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
3. Να παραλαμβάνουν τις ποσότητες που παραδίδουν οι γεωργοί που δεν είναι μέλη τους
4. Να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία των παραδόσεων στις μεταποιητικές επιχειρήσεις (ανά σύμβαση) με τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό.
5. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και παραστατικών.
6. Να συνεργάζονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο φορέας λειτουργεί και ως επιχείρηση μεταποίησης, για τις ποσότητες που πρόκειται να μεταποιήσει στις εγκαταστάσεις του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ποσότητα προϊόντος την οποία δεσμεύεται να μεταποιήσει σε αυτές.

Επιστροφή στην κορυφή