Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ολοκληρώθηκαν από 31.05.2012 – 07.06.2012 οι πληρωμές αγροπεριβαλλοντικών μέτρων ύψους 7.876.169,88 € που αφορούν 1.549 δικαιούχους σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 1.


xls ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Επιστροφή στην κορυφή