Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει διαρκή διαγωνισμό για την πώληση 60.424,95 hl αλκοόλης οινικής προέλευσης προερχόμενης από τις αποστάξεις των αρ. 27 & 30 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1493/99, που κατέχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Παρέμβασης με σκοπό την αποκλειστική χρήση της, με την μορφή βιοαιθανόλης, στον τομέα των καυσίμων στην Κοινότητα. 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους του ΚΑΝ (ΕΚ) 1623/00 περί «καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

doc Προκήρυξη αλκοόλης
doc Τροποποίηση της προκήρυξης πώλησης αλκοόλης οινικής προέλευσης
xls Παράρτημα τροποποίησης [ΕΝ]

Επιστροφή στην κορυφή