Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της διαφάνειας, της ενημέρωσης των δικαιούχων και της αναβάθμισης της ποιότητας των παραχωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παραγωγό εισάγοντας τον ΑΦΜ να πληροφορείται σε καθημερινή βάση για:

    • τις παραδόσεις του σύσπορου βάμβακος που πραγματοποίησε
    • την στρεμματική απόδοση (ηρτημένη) με βάση τις παραδόσεις
    • και την απόδοση του εκκοκκιστηρίου σε εκκοκκισμένο βαμβάκι όταν ολοκληρωθεί η εκκόκκιση.
        Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για την 

εισαγωγή του ΑΦΜ 

Επιστροφή στην κορυφή