Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Καλούνται τα ΚΥΔ που πιστοποιήθηκαν βάσει της υπ. αριθμ.  11096/18.02.2022  "Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022-2027" και επιθυμούν να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους, για το έτος αιτήσεων 2024, να επισυνάψουν έως  και τις 29/02/2024, στην εφαρμογή kyd.opekepe.gr  τα ακόλουθα:

 

 • Τεκμηριωμένα αιτήματα αλλαγής και μεταβολών του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού μόνο για τις περιπτώσεις αυτές που έχουν επέλθει αλλαγές/μεταβολές ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν ενόψει της επικείμενης ένταξης της υποβολής των ΕΑΕ 2024 (επιλέγοντας το δικαιολογητικό  "Αίτημα αλλαγής επιχειρησιακού σχεδίου").
 • Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ μέχρι το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, η οποία θα πρέπει να αναγράφει "για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου".
 • Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ μέχρι το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, η οποία θα πρέπει να αναγράφει "για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ".

 

Επισημαίνεται ότι πρέπει να έχουν υποβληθεί 100 τουλάχιστον οριστικές αιτήσεις για το έτος 2023.

3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) καθώς και ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1 “Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις” και Μέτρου 11 “Βιολογική Γεωργία” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022» (Β’ 3778)

 

pdf3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 ΥΑ «Ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes).pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το απόγευμα της 15ης Φεβρουαρίου 2024 το Πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοικτό, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν διορθώσεις προφανών σφαλμάτων επί των αιτήσεων των παραγωγών που αφορούν την ΕΑΕ 2023.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται τόσο για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και τους παραγωγούς πελάτες τους, όσο και για τους παραγωγούς οι οποίοι υπέβαλαν προσωπικά την αίτησή τους μέσω της online διαδικασίας στο GOV.GR και οι οποίοι μπορούν με την χρήση των κωδικών τους να κάνουν τις σχετικές τροποποιήσεις και να οριστικοποιήσουν ξανά την αίτησή τους.

Επισημαίνουμε ότι το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού ακολουθήσει η επεξεργασία των στοιχείων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιώντας τους απαραίτητους ελέγχους, θα προχωρήσει στην πληρωμή των οικολογικών προγραμμάτων και των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Σημειώνουμε ότι η εγκύκλιος των καθεστώτων συνδεδεμένων ενισχύσεων, ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ) έτους 2023 καθώς και το εγχειρίδιο διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων για τα οικολογικά προγράμματα έτους 2023, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Σας γνωστοποιούμε ότι για το έτος εφαρμογής 2023 της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» η εφαρμογή για την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων 3ης πρόσκλησης θα παραμείνει ανοιχτή, έως και την Παρασκευή 16/02/2024.

Σας γνωστοποιούμε ότι για το έτος εφαρμογής 2023 της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική προέλευση» η εφαρμογή για την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων 2ης και 3ης πρόσκλησης θα παραμείνει ανοιχτή, έως και την Παρασκευή 16/02/2024.

Η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ, σας ενημερώνει ότι:

 

 • Οι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, κάτοχοι ιπποειδών της ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ της 1ης Πρόσκλησης, οφείλουν να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους.
 • Οι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, κάτοχοι ιπποειδών της 2ης Πρόσκλησης, που δεν είχαν καταχωρήσει τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους μπορούν να τον καταχωρήσουν.


Η καταχώρηση θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1019/ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης εφαρμογής, από την Πέμπτη 25/01/2024 μέχρι και την Δευτέρα 05/02/2024.

Ολοκληρώθηκαν στις 21/12/2023 από  τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων προκειμένου να καταβληθούν τα σχετικά ποσά ενισχύσεων έτος ΟΣΔΕ 2023 και αφορούν στην πληρωμή 685 εκ. ευρώ ως εξής :

α/α

Είδος  Πληρωμής

Αριθμός Δικαιούχων

Ποσό Πληρωμής σε €

1

Υπόλοιπο εξόφλησης του 30% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης

572.444

265.742.402,66

2

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

338.887

161.967.087,95

3

Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς

49.239

23.314.053,78

 

Σύνολο Άμεσων Ενισχύσεων

 

451.023.544,39

4

Εξισωτική Αποζημίωση

405.073

234.030.265,23 

Γενικό Σύνολο Ενισχύσεων

 

685.053.809,62

 

Τα αρχεία πληρωμής των δικαιούχων διαβιβάσθηκαν ήδη στην αρμόδια Τράπεζα και σήμερα 22.12.2023, όπως είχε προγραμματισθεί, ξεκίνησε σταδιακά η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των 572.444 δικαιούχων με το συνολικό ποσό 685.053.809,62 ευρώ.

Οι πληρωμές έγιναν  με βάση τους προβλεπόμενους όρους επιλεξιμότητας του εφαρμοζόμενου για πρώτη χρονιά Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων και των εγκυκλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικότερα για την πληρωμή πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Πληρωμή του υπολοίπου 30% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα.

Α.  Δικαιώματα 2023: Σε εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΣ ΚΑΠ, τα δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης που κατανεμήθηκαν ανήλθαν σε 4.194.211 (Ηα) αξίας  829.567.104,00 ευρώ. Κατανεμήθηκε όλο το προβλεπόμενο ποσό από το ΣΣ ΚΑΠ στις τρείς αγρονομικές ζώνες: ΠΕ1 Βοσκότοποι (223.153.550,98 €), ΠΕ2 Αροτραίες (378.282.599,42 €) και ΠΕ3 Μόνιμες Δενδρώδεις (228.130.953,60 €).

Στην πληρωμή του Δεκεμβρίου έχει συμπεριληφθεί η πληρωμή των μεταβιβάσεων και του Εθνικού Αποθέματος.

Για την κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2023 κρίθηκαν δικαιούχοι 18.129 αιτούντες και κατανεμήθηκε αξία δικαιωμάτων 12.668.456 €, χωρίς να γίνει γραμμική μείωση των δικαιωμάτων των υπολοίπων δικαιούχων. Αυτό τροφοδοτήθηκε επαρκώς από τις παρακρατήσεις και τις επιστροφές των δικαιωμάτων από μη ενεργοποίηση για δύο συνεχόμενα έτη. Κατά αγρονομική περιφέρεια έγινε η ακόλουθη κατανομή Εθνικού Αποθέματος: ΠΕ1 Βοσκότοποι (5.161.006,35€), ΠΕ2 Αροτραίες (2.230.671,18 €) και ΠΕ3 Μόνιμες Δενδρώδεις (5.276.778,46€). 

Από τους κατόχους των κατανεμηθέντων δικαιωμάτων ένα μικρό ποσοστό δεν υπέβαλε καθόλου δήλωση ΟΣΔΕ 2023 προκειμένου να τα ενεργοποιήσει, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Έτσι, η συνολική αξία των δικαιωμάτων 2023 των 601.667 κατόχων που υπέβαλαν αίτηση ενεργοποίησης ανήλθε σε 821.004.736,52€. Σημειώνεται ότι ένας δικαιούχος χάνει τα δικαιώματα του και επιστρέφουν στο εθνικό απόθεμα όταν για δύο συνεχόμενα έτη δεν τα ενεργοποιήσει.

Β. Ενεργοποίηση δικαιωμάτων:  Το 2023 υποβλήθηκαν 653.710 αιτήσεις ΟΣΔΕ. Από αυτούς αιτήθηκαν ενεργοποίηση δικαιωμάτων οι 601.667 κάτοχοι 4.099.968 Ηα δικαιωμάτων, αξίας 821.004.736,52 €. Η συνολική επιλέξιμη έκταση που δηλώθηκε  από τους 601.667 παραγωγούς για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ανήλθε σε  3.812.582,85 (Ηα). Οι εκτάσεις αυτές υπολείπονταν κατά 5-7% των εκτάσεων για να ενεργοποιηθούν πλήρως τα δικαιώματα που κατέχουν οι αιτούντες το 2023 και συμβαίνει κάθε χρόνο διότι πολλοί αγρότες χρειάζεται να εκμισθώσουν σημαντικές εκτάσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους και αυτό δεν καθίσταται πλήρως εφικτό.

Γ. Έλεγχοι επιλεξιμότητας – εξαιρέσεις από τον υπολογισμό της πληρωμής.

Εφαρμόσθηκαν οι προβλεπόμενοι  διασταυρωτικοί έλεγχοι. Ειδικότερα και σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη χρονιά, εφαρμόσθηκε καθολικά σε όλη τη χώρα το monitoring (τηλεπισκόπιση με χρήση δορυφορικών εικόνων). H ενεργοποίηση των ΠΕ1 – Βοσκότοπων έγινε με την τήρηση της προϋπόθεσης της κατοχής ζώων από τους αιτούντες και εφαρμόσθηκαν οι ανάλογες μειώσεις και αποκλεισμοί σε αιτούντες χωρίς ζώα.  

Η πληρωμή υπολογίσθηκε ξεχωριστά για κάθε κατηγορία δικαιωμάτων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3. Λόγω μη κατοχής ζώων για ενεργοποίηση βοσκοτόπων, μηδενίστηκαν οι πληρωμές για 4.406 δικαιούχους κατόχους ΠΕ1 δικαιωμάτων ύψους 5.984.979 ευρώ διότι δεν διέθεταν σύμφωνα με το ΣΣΚΑΠ τα απαραίτητα ζώα για την ενεργοποίηση τους. Από τις καταστάσεις πληρωμής εξαιρέθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες παραγωγών με συνολικό απορριπτόμενο ποσό 11.952.870,23 €

Κατηγορία Απόρριψης

Αριθμός

Παραγωγών  

Ποσό σε €

Απόρριψη αίτησης λόγω υποβολής μετά θάνατον

643

376.891,67

Διάδοχος πρόωρης με δεκαετή αποκλεισμό

5

3.819,09

Σύνολο αξίας άμεσων ενισχύσεων με ποσό πληρωμής< 150 €

19.930

2.256.660,94

Δεσμεύσεις από Άμεσες Ενισχύσεις

2.875

8.808.161,56

Δέσμευση αίτησης λόγω αριθμού τραπεζικού λογαριασμού

530

379.597,65

Μη ενεργός γεωργός

25

127.739,32

Ειδικότερα η κατηγορία των 2.875 «Δεσμεύσεις από Άμεσες Ενισχύσεις» αποτελείται από:

 1. 634 ΑΦΜ που περιέχονται σε αναφορές προς την δικαιοσύνη για διερεύνηση δημιουργίας παράτυπων διαδικασιών λήψης ενισχύσεων.
 2. 898 ΑΦΜ που προέκυψε ότι είναι κοινοί αποδέκτες κληρονομίας μόλις 53 θανούντων με εκτάσεις σε περιοχές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και σε όλη την επικράτεια συνολικής έκτασης 234.000 στρεμμάτων. Ερευνάται η συμμετοχή ορισμένων ΚΥΔ.
 3. 1.241 ΑΦΜ που βρίσκονται σε έλεγχο δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ένεκα καταγγελιών και έρευνας από άλλες αρχές εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 4. 102 ΑΦΜ για προσκόμιση σκαναρισμένων σελίδων διαφόρων βιβλίων ως δικαιολογητικών αντί παραστατικών νόμιμης χρήσης.

Για τις παραπάνω κατηγορίες πέραν της διαδικασίας αναζήτησης αχρεωστήτων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανακαλέσει και τα δικαιώματα Εθνικού Αποθέματος που έχουν κατανεμηθεί, ώστε πριν τις τελικές πληρωμές τον Ιούνιο του 2024 να προχωρήσει στην αναδιανομή αυτών των ποσών στους δικαιούχους. 

Μετά από την εφαρμογή των παραπάνω προέκυψε ποσό πληρωμής ύψους 265.742.402,66 ευρώ για 572.444 δικαιούχους για πληρωμή του υπολοίπου 30% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα.

 1. Πληρωμή Αναδιανεμητικής Ενίσχυση

Εφαρμόσθηκαν οι κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο ΣΣΚΑΠ και προέκυψε ποσό πληρωμής μεγαλύτερο από το όριο των 174 εκ. €.  Για να υπάρξει διαθέσιμο ποσό εντός του προϋπολογισμού και προκειμένου να καλυφθούν οι διορθώσεις των υπολοίπων δικαιούχων, έγινε γραμμική προσαρμογή του ποσού προς πληρωμή και το τελικό ποσό των 338.887 δικαιούχων ανέρχεται στα 161.967.087,95 ευρώ.

Η πληρωμή της αναδιανεμητικής έγινε με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΣΣΚΑΠ, τις συνολικές εκτάσεις κάθε εκμετάλλευσης και τις εκτάσεις των ορίων κάθε αγρονομικής περιφέρειας ΠΕ1,ΠΕ2 και ΠΕ3.

 1. Πληρωμή Ενίσχυσης για Νέους Νεοεισερχόμενους.

Εφαρμόσθηκαν οι κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο ΣΣΚΑΠ και προέκυψε ποσό πληρωμής ύψους 23.314.053,78 € για 49.239 δικαιούχους. Παραμένει διαθέσιμο ένα ποσό εντός του προϋπολογισμού για τις διορθώσεις των υπολοίπων δικαιούχων.

 

4.  Πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωση 2023

Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας για ένταξη και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και τους ελέγχους επιλεξιμότητας για την πληρωμή, προέκυψαν οι παρακάτω συνολικές πληρωμές ύψους  234.030.265,23 € για 405.073 δικαιούχους.

Υποδράση

Δικαιούχοι

Ποσό πληρωμής

Π3-71.1  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

250.067

166.227.842,49€

Π3-71.2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

130.202

57.632.538,61€

Π3-71.3 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

24.804

10.169.884,13€

Σύνολα

405.073

234.030.265,23 

Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος ευχαριστεί τα μέλη της διοίκησης και το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ για την συμβολή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών πληρωμών. Επίσης, ευχαριστεί τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, την Διαχειριστική Αρχή, την ΕΘΕΑΣ και το σύνολο των Συνεταιρισμών, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, την Τράπεζα Πειραιώς και την ένωση των εταιριών της Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς συνέβαλαν όλοι από την πλευρά τους στην στήριξη των παραγωγών και του πρωτογενούς τομέα.

Υποβλήθηκε σήμερα 20.12.2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγγραφη αναφορά στην δικαιοσύνη για την διερεύνηση σοβαρής υπόνοιας απάτης 27 παραγωγών και ενός Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), οι οποίοι στόχευαν στην απόσπαση ενισχύσεων με την δημιουργία τεχνητών συνθηκών.   

Τον Δεκέμβριο του 2022 αξιολογήθηκαν καταγγελίες - σε συνδυασμό με εκθέσεις ανάλυσης κινδύνου - σε σχέση με τις προϋποθέσεις κατανομής Εθνικού Αποθέματος για το έτος ενίσχυσης 2021. Τον Ιανουάριο του 2023 εκδόθηκε εντολή ελέγχου για τη διασταύρωση της εγκυρότητας των δηλούμενων στοιχείων των 27 παραγωγών από συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίοι δήλωναν σημαντικό αριθμό εκτάσεων σε απομακρυσμένες από την έδρα των εκμεταλλεύσεών τους (ενδεικτικά Εύβοια, Λακωνία, Αργολίδα, Τήνο, Σάμο, Λέσβο κλπ) για τις ΕΑΕ ετών 2021 και 2022. Τα απομακρυσμένα αγροκτήματα δηλώνονταν με καλλιέργεια ελιάς συνολικής έκτασης 4.650 στρεμμάτων (από 150 έως 250 στρέμματα έκαστος). Η κατανομή  δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2021 ανήλθε σε 205.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι των δηλούμενων αγροτεμαχίων πραγματοποιήθηκαν τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιτόπιο επίπεδο με τις εξής διαπιστώσεις:

α) Κανένας από τους ελεγχόμενους δεν προσήλθε στον επιτόπιο έλεγχο,

β) Κανένας από τους ελεγχόμενους δεν προσκόμισε ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας ή/και νόμιμης κατοχής των δηλούμενων εκτάσεων ελαιώνων.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου υπέδειξαν ισχυρές ενδείξεις τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης αξιόποινων πράξεων από το σύνολο των ελεγχόμενων και απάτη κατά των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην υπόθεση διαφαίνονται ενδείξεις εμπλοκής ενός Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων που εδρεύει στην περιοχή της έδρας των 27 εκμεταλλεύσεων. Μέρος των ελεγχόμενων έχει υποβάλει ΕΑΕ μέσω του ΚΥΔ, ενώ επιπλέον μεταξύ των ετών 2021 και 2022 υπάρχουν εναλλαγές στον τρόπο υποβολής των ΕΑΕ των ελεγχόμενων (κάποιοι υπέβαλαν online ΕΑΕ το 2021 και το 2022 η ΕΑΕ τους υπεβλήθη από το συγκεκριμένο ΚΥΔ).

Αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ διερευνά και άλλες περιπτώσεις Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων που διαφαίνεται  πιθανή εμπλοκή τους στην υποβολή δηλώσεων για την δημιουργία τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων. Σε όσες περιπτώσεις εντοπιστούν ενδείξεις δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων θα αποστείλει αναφορά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στόχος της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η διασφάλιση της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2023 και με σκοπό τη διεκόλυνση των παραγωγών, είναι επιτρεπτές οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Προσθήκη αιτήματος βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα, κωδ. 401

2. Στα ΑΦΜ, τα οποία μετά την κατανομή έγιναν επιλέξιμα, επιτρέπεται η προσθήκη αιτήματος για την παρέμβαση Π3-71 (εξισωτική) στα γενικά στοιχεία της αίτησης 

 

Προς διευκόλυνση των γεωργών και των ΚΥΔ σχετικά με την υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με τους ελέγχους μέσω monitoring, παρατίθενται οι συχνότερες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους.

 

 

Σχετικά με τα πεδία της ΕΑΕ2023 τα οποία είναι προς επεξεργασία, διευκρινίζονται τα εξής:
 1. Τα πεδία των οικολογικών σχημάτων και των συνδεδεμένων καθεστώτων είναι ανοιχτά προς επεξεργασία. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιτήματος για τα καθεστώτα του βαμβακιού, του ρυζιού και του καλαμποκιού.
 2. Τα αλφαριθμητικά πεδία της αίτησης (πχ iban, προσθήκη αιτημάτων κλπ) είναι ανοιχτά προς επεξεργασία.

Στο πλαίσιο των ελέγχων με παρακολούθηση εκτάσεων (monitoring) και προς διευκόλυνση των παραγωγών στη διαχείριση των αναρτημένων αποτελεσμάτων, επισημαίνονται τα εξής ως προς τις ενδεχόμενες ενέργειες:

 1. Κίτρινο αγροτεμάχιο. Το αγροτεμάχιο έχει κριθεί μη σύμμορφο ως προς το δηλούμενο καθεστώς. Ο γεωργός έχει τις εξής επιλογές:
 • Να τροποποιήσει το αγροτεμάχιό του. Μπορεί να προβεί σε διαγραφή αγροτεμαχίου, τροποποίηση γεωμετρίας ή κατάτμηση του αγροτεμαχίου του εντός των αρχικών ορίων. Επίσης μπορεί να προβεί σε αφαίρεση αιτήματος του καθεστώτος ή αλλαγή καλλιέργειας ή ποικιλίας, χωρίς μεταβολή στη γεωμετρία του αγροτεμαχίου.
 • Εφόσον επιμένει στην ορθότητα του αγροτεμαχίου του, να αποστείλει γεωσημασμένη φωτογραφία μέσω της εφαρμογής Agri-SNAP GR (λεπτομερείς οδηγίες χρήσης έχουν αναρτηθεί τόσο στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στην ΕΑΕ 2023).
 1.  Λευκό αγροτεμάχιο. Το αγροτεμάχιο δεν κατέστη δυνατόν να λάβει αποτέλεσμα - συμπέρασμα. Ο γεωργός πρέπει να αποστείλει γεωσημασμένη φωτογραφία μέσω της εφαρμογής Agri-SNAP GR.

Επίσης, η διαδικασία λήψης και αποστολής γεωσημασμένων φωτογραφιών μπορεί να πραγματοποιείται διαρκώς και είναι ανεξάρτητη του αν η αίτηση είναι ανοικτή για αλλαγές ή όχι.

Μεταβολές στα Οικολογικά Σχήματα θα είναι εφικτές και μετά την πληρωμή της εξόφλησης της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα για χρονικό διάστημα που θα οριστεί σε επόμενη ανακοίνωση. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 (eae2023.opekepe.gov.gr) άνοιξε για διορθώσεις.

Οι μη επιτρεπτές διορθώσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων:

 • Δεν επιτρέπεται η ψηφιοποίηση εκτός των αρχικά καθορισμένων ορίων των αγροτεμαχίων. Ως "Αρχικά όρια" νοούνται τα όρια των αγροτεμαχίων όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί κατά την προκαταβολή. Σε περίπτωση που η νέα γεωμετρία ενός αγροτεμαχίου υπερβαίνει αυτά τα όρια και η επιπλέον έκταση είναι μεγαλύτερη από 50 τετραγωνικά μέτρα, η μεταβολή είναι μη επιτρεπτή. Επιτρέπεται η διαίρεση ενός αγροτεμαχίου σε δύο μέρη, εφόσον αμφότερα βρίσκονται εντός των αρχικών ορίων.

2. Αιτήματα ενίσχυσης:

 • Δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιτημάτων για: Βασική Εισοδηματική Στήριξη, Παρέμβαση Π3-71 (Μ13), Νέους Γεωργούς, Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι ή Συνδεδεμένη Ενίσχυση για το Ρύζι και τον Αραβόσιτο.

Η ΕΑΕ θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023 για να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις στην πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β ́ 3256/18.09.2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως τροποποιημένη κάθε φορά ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 70% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς,  στις ανωτέρω δράσεις  του έτους αιτήσεων 2023.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στις  διαδικτυακές εφαρμογές των δράσεων του Μέτρου:

 

 

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου.


Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 και 2916/374421/24-12-202, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένες ισχύουν, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής ύψους 70% των δικαιούμενων ποσών  στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Κτηνοτροφία, Μελισσομία) και όλες τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2023.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

 Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί μπορούν να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου.


Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 4197/20.04.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1522/Β’/4.5.2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014- 2020» όπως ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 70% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της 3ης πρόσκλησης του έτους αιτήσεων 2023.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1018).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου.


Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε».

Με ένα κλικ

loading...
Με ένα κλικ

Επιστροφή στην κορυφή