Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 


Συγκεκριμένα, αναρτώνται 69 τεμάχια έκτασης 1695 στρεμμάτων, από τα οποία 15 τεμάχια είναι για γεωργική χρήση και 54 τεμάχια είναι για κτηνοτροφική χρήση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 11/4/2012.

Τα πρώτα συμβόλαια μίσθωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αφορούν 14 δικαιούχους και 32 αγροτεμάχια έκτασης περίπου 120 στρεμμάτων. Τα συμβόλαια θα παραδοθούν στους δικαιούχους την Δευτέρα 19/3/2012, ώρα 11:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των δημόσιων και ιδιωτικών δομών που συναλλάσονται με τον Οργανισμό ξεκινά την παροχή πέντε(5) νέων ψηφιακών υπηρεσιών:.

Περισσότερα...

Από σήμερα 12-03-2012 και μετά τις 16.30 μ.μ. τίθεται σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2012.


Με την έναρξη λειτουργίας της, οι αιτήσεις μεταβίβασης καταχωρίζονται υποχρεωτικά πριν την αποστολή τους στη διαδικτυακή εφαρμογή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • καταχώρηση και οριστικοποίηση
  • εκτύπωση
  • υπογραφή από τους συμβαλλομένους
  • θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.

Η διαδικτυακή εφαρμογή αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα στους αιτούντες, με τη χρήση των κατάλληλων επιλογών, να μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους, να ενημερώνονται για τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που κατέχουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://entitlements.opekepe.gr/(ιστοσελίδα www.opekepe.gr).

Αρχικά απαιτείται η υποχρεωτική online εγγραφή με την επιλογή «Δημιουργία νέου λογαριασμού» για τη λήψη κωδικού πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταβίβασης υποχρεωτική καταχώρηση πραγματοποιείται μόνο για την πρώτη αίτηση μεταβίβασης, ενώ για τη δεύτερη αίτηση μεταβίβασης δεν απαιτείται η ηλεκτρονική καταχώρηση.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω ενός οποιουδήποτε περιηγητή ιστού (web browser), μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού(www.opekepe.gr)

Ανακοινώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η προθεσμία λήψης κωδικού πρόσβασης για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης 2012 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ κατά μια επί πλέον εβδομάδα 


ήτοι έως και 19/3/2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για τρίτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και για τετάρτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

Περισσότερα...

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πληρωμής της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, 2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή αφορά 49.045 δικαιούχους με ποσό πληρωμής 189.432.181εκ €. Τα σχετικά αρχεία πληρωμής εστάλησαν στην ΑΤΕ για πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι οποίοι από αύριο μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά ποσά.


Η τιμή της ειδικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 705 €/ εκτάριο (70,5€/ στρέμμα).

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε όσους δικαιούχους κάλυψαν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη και τις ζημιές που υπέστησαν από διάφορα αίτια όπως αυτά σημειώθηκαν από τον ΕΛΓΑ (ζημιές από χαλάζι, πλημύρες, πράσινο σκουλήκι κ.λ.π.)

Από τους συνολικά 57.108 παραγωγούς που αιτήθηκαν ειδική ενίσχυση βάμβακος για το 2011:

• 2.290 παραγωγοί δεν παρέδωσαν καμία ποσότητα. Η πλειοψηφία αυτών των παραγωγών δεν παρέδωσε βαμβάκι και το 2010.

• 5.773 δικαιούχοι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας καταβολής της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος διότι:

  - από επιτόπιο έλεγχο προέκυψε απόκλιση μεγαλύτερη του 20% μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης με καλλιέργεια βάμβακος και ως εκ τούτου οι παραγωγοί αυτοί αποκλείονται από την ενίσχυση

  - από τηλεπισκόπιση προέκυψε απόκλιση μεγαλύτερη του 20% μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης με καλλιέργεια βάμβακος και ως εκ τούτου οι παραγωγοί αυτοί αποκλείονται από την ενίσχυση (εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός στρεμμάτων)

  - παραγωγοί δεν προέβησαν σε σωστή σπορά και σε σωστές καλλιεργητικές φροντίδες, είτε καλλιέργησαν εκτός ζώνης (ελάχιστη πυκνότητα σποράς, ελάχιστος πιστοποιημένος σπόρος, μη ορθή άρδευση, κακή συγκομιδή κ.λ.π.) με αποτέλεσμα παρά την πρόσθεση στην συγκομισθείσα παραγωγή και ποσοτήτων που απώλεσαν λόγω ζημιάς να μην καλύπτουν την ηρτημένη

  - από επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν εκτάσεις όπου ενώ είχε δηλωθεί βαμβάκι βρέθηκαν άλλες καλλιέργειες ή ακαλλιέργητες

Από σήμερα 8.3.2012 για τις παραπάνω κατηγορίες παραγωγών που δεν κάλυψαν τις προϋποθέσεις καταβολής της ειδικής ενίσχυσης, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για ενημέρωση τους και εφόσον κρίνουν ότι:

  - υπάρχουν προφανή σφάλματα στις αιτήσεις τους

  - ή επιπρόσθετα στοιχεία που επιτρέπουν την καταβολή της ειδικής ενίσχυσης σε επόμενη πληρωμή,

μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα διορθώσεων μέσω διοικητικών πράξεων από τις 15.3.2012 στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων και φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας χωροθέτησης Α.Π.Ε. και αγροτουρισμού»» προϋπολογισμού 988.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για έκτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και για τρίτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 


Συγκεκριμένα, αναρτώνται 9 νέα τεμάχια έκτασης 280 στρεμμάτων, από τα οποία 2 τεμάχια είναι για γεωργική χρήση και 7 τεμάχια είναι για κτηνοτροφική χρήση για την Καβάλα και 5 νέα τεμάχια κτηνοτροφικής χρήσης έκτασης 51 στρεμμάτων για την Μαγνησία. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 28/3/2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως την προηγούμενη χρονιά, έτσι και φέτος θα δοθεί η δυνατότητα διαδικτυακής υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης, η οποία εκτός της Αίτησης Ενίσχυσης διαφόρων καθεστώτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνει την Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του ΕΛΓΑ και την ετήσια ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).


Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, φέτος θα δίνεται η δυνατότητα η Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης να έχει μεταβολές και στα γεωχωρικά δεδομένα σε σύγκριση με την αίτηση του προηγούμενου έτους. Επιπρόσθετα, θα κλείνει οριστικά ο κύκλος της υποβολής της αίτησης καθώς θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση εγγραφής στην εφαρμογή διαδικτυακής υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης στον σύνδεσμο www.opekepe.gr/aee2012_online.asp για τη λήψη κωδικού πρόσβασης. Η αίτηση εγγραφής μπορεί να γίνει μέχρι 11/3/2012 και ακολούθως η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης θα είναι δυνατή από 12/3/2012 έως 1/5/2012.

Όσοι υπέβαλλαν αίτηση την προηγούμενη χρονιά μέσω διαδικτύου, ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής λήψης κωδικού πρόσβασης μέχρι 30/4/2012. Δεν θα μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακή αίτηση όσοι έχουν κύρια και συμπληρωματική αίτηση.

Σημειώνεται ακόμη ότι με την από 12.1.2012 Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 1063/3386, εγκρίθηκε η ενεργοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης της υπ’ αριθ. 6023/ΡΜ/2011 Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ένωσης “ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC Α.Ε.” που αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ) των γεωργών για το Έτος 2012. Η ενεργοποίηση των πυλών εισαγωγής αναμένεται να γίνει στις 12/3/2012. Επ’ αυτού θα υπάρξει νέα ανακοίνωση τύπου.

Επιστροφή στην κορυφή