Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Για την απρόσκοπτη και με διαφάνεια ενημέρωση των δικαιούχων και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ και του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, περί ανακοίνωσης και ανάρτησης των αποτελεσμάτων των αιτήσεων ενίσχυσης Εξισωτικής Αποζημίωσης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από τους προβλεπόμενους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προέβη και στην δικτυακή έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων (κατάσταση ένταξης) και απορριπτόμενων για την Εξισωτική Αποζημίωση 2011, 2010 και 2009 στην ιστοσελίδα του www.opekepe.gr


Οι εν λόγω καταστάσεις είναι πλέον διαθέσιμες και στο διαδίκτυο, και για το περιεχόμενό τους μπορείτε να ενημερωθείτε χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τον ΑΔΤ σας, επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Αναζήτηση Παραγωγού

Ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός 10 ημερών από την ανάρτησή τους στους αντίστοιχους Δήμους.

Εξισωτική Αποζημίωση - Μέτρα 211 (ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών ) και 212 (ενισχύσεις στους γεωργούς, σε περιοχές με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Τα Μέτρα εφαρμόζονται στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές της Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

 • Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ορεινών περιοχών είναι τα μεγάλα υψόμετρα και οι απότομες κλίσεις , που αποτελούν και τα κύρια φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών αυτών
 • Τα δε χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιοχών με μειονεκτήματα είναι το άγονο των περιοχών και το μεγάλο ποσοστό φτωχών βοσκοτόπων
 • Οι γεωργοί που κατοικούν στις ορεινές ή στις μειονεκτικές περιοχές και καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω αντίξοες συνθήκες ,οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο εισόδημά τους , εμφανίζουν έντονα την τάση της εγκατάλειψης αυτών καθώς και της εγκατάλειψης της καλλιέργειας αυτών

Στόχος των μέτρων :

 • Τα Μέτρα, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους, απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές με στόχους:
 • Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω:
 • Tης διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
 • Tης διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων
 • Τη διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Νέοι Δικαιούχοι
  • Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των περιοχών παρέμβασης.
   Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.
  • Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίσ

Λόγω συντήρησης το σύστημα υποβολής αιτήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναδιάρθρωσης Εκμεταλλεύσεων σε καπνοπαραγωγικές περιοχές θα παραμείνει κλειστό στις 06/08/2012.


Στις 06/08/2012 και ώρα 13:00 επαναλειτούργησε το σύστημα υποβολής αιτήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναδιάρθρωσης Εκμεταλλεύσεων.

Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στην εφαρμογή υποβολής Αιτήσεων Μίσθωσης Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης, καλούμε όσους ενδιαφερόμενους προέβησαν στην καταχώρηση αιτήσεων κατά το χρονικό διάστημα από 19/7/2012 21:00 έως 20/07/2012 10:00, να ελέγξουν τα δεδομένα που καταχώρησαν κατά το ανωτέρω διάστημα


 και να προβούν σε επανυποβολή τους, εφόσον διαπιστώσουν ότι η αίτησή τους δεν είναι καταχωρημένη στο σύστημα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του προγράμματος διάθεσης δημόσιας γης, ακολουθεί πίνακας προγραμματισμού των αναρτήσεων αγροτεμαχίων για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2012.


Ανάρτηση -ΗμερομηνίαΠεριφερειακή ΕνότηταΠλήθος ΤεμαχίωνΆρθρο Ν. 4061 - ΧρήσηΚαταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης
10η (05-07-2012) ΔΡΑΜΑ 47 Άρθρο 7 – Γεωργική & Κτηνοτροφική 01/08/2012
11η (12-07-2012) ΕΒΡΟΣ 157 Άρθρο 7 – Γεωργική 22/08/2012
11η (12-07-2012) ΔΡΑΜΑ 1 Άρθρο 7 – Γεωργική 22/08/2012
11η (12-07-2012) ΚΟΖΑΝΗ 1 Άρθρο 4 – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 13/08/2012
12η (19-07-2012) ΕΒΡΟΣ 120 Άρθρο 7 – Γεωργική 29/08/2012
13η (26-07-2012) ΕΒΡΟΣ 120 Άρθρο 7 – Γεωργική 12/09/2012
14η (16-08-2012) ΕΒΡΟΣ 120 Άρθρο 7 – Γεωργική 19/09/2012
15η (23-08-2012) ΕΒΡΟΣ 120 Άρθρο 7 – Γεωργική 26/09/2012

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ακόλουθα:

 • Αναρτάται η πρώτη δημοπρασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 του Νόμου 4061/2012. Η εν λόγω δημοπρασία αφορά ένα τεμάχιο έκτασης 5,01 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για βιοτεχνική χρήση.
 • Τα συνολικά αναρτώμενα 637 τεμάχια γεωργικής χρήσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου συνολικής έκτασης 4206 στρεμμάτων αφορούν εκμισθώσεις που λήγουν.

Επίσης σημειώνεται ότι εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και να υπογραφούν οι πρώτες συμβάσεις για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκαν μετά από ελέγχους οι πληρωμές δικαιούχων ύψους 23.549.612,18 € με εντολές πληρωμής που εκδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα 29 και 30 Ιουνίου 2012 για μια σειρά καθεστώτα που περιλαμβάνονται στον πίνακα1.

Περισσότερα...

Στις 22/06/2012 εκδόθηκε η εντολή πληρωμής για 1.029 δικαιούχους της Πρόσθετης Συμπλ.Ενίσχυσης Μοσχίδων Αναπαραγωγής έτους 2011 με ποσό 652.100,04 €. 


Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ποσά πληρωμής τους τα οποία θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς τους από Δευτέρα απόγευμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, συνεχίζεται απρόσκοπτα η ανάρτηση αγροτεμαχίων στην διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.


Σήμερα αναρτώνται για δεύτερη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, αναρτώνται 11 τεμάχια (3 αγροτικής χρήσης και 8 κτηνοτροφικής χρήσης) συνολικής έκτασης 86 στρεμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 18/7/2012. Οι αναρτήσεις από εδώ και στο εξής για όλο το καλοκαίρι θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Πέμπτη.

Ακολουθούν ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία εξέλιξης του προγράμματος διάθεσης γης.

Νόμος 4061/2012Πλήθος ΑναρτήσεωνΠλήθος Περιφερειακών ΕνοτήτωνΠλήθος ΤεμαχίωνΠλήθος Αιτήσεων
9 7 312 101 οριστικές επί συνόλου 245ΥΑ υπ.αριθμ. 2290/Β/2011Πλήθος ΑναρτήσεωνΠλήθος Περιφερειακών ΕνοτήτωνΠλήθος ΤεμαχίωνΠλήθος ΑιτήσεωνΠλήθος Κατακυρωμένων Αγροτεμαχίων
22 18 2176 3945 οριστικές 136Κλείνοντας είναι σημαντικό να καταγραφεί ότι η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε τους διοικητικούς ελέγχους των διαθέσιμων αγροτεμαχίων ευθύνης της και ήδη διεξάγει επιτόπιους ελέγχους. Συνεπώς αναμένεται πολύ σύντομα να υπάρξει ανάρτηση αγροτεμαχίων και για την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής.

Στις 20/06/2012 εκδόθηκε η εντολή πληρωμής για 3.959 δικαιούχους του ποιοτικού παρακρατήματος του άρθρου 68 για το μέτρο 4 (θηλάζουσες αγελάδες) με ποσό 12.585.406,13 €. 


Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ποσά πληρωμής τους τα οποία θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς τους από αύριο το απόγευμα.

Στις 13/6/2012 έγινε η πληρωμή 358 δικαιούχων για το καθεστώς των Δασώσεων με ποσό: 335.777,11€.


Ολοκληρώθηκαν από 31.05.2012 – 07.06.2012 οι πληρωμές αγροπεριβαλλοντικών μέτρων ύψους 7.876.169,88 € που αφορούν 1.549 δικαιούχους σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 1.


xls ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μετά την υποβολή των σχετικών εγγυητικών επιστολών μέχρι 31.05.2012 ολοκληρώθηκε η πληρωμή 16 Ελαιουργικών φορέων ύψους 2.300.298,78 € σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 2.


xls ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ολοκληρώθηκαν από 31.05.2012 – 07.06.2012 οι πληρωμές δημοσίων έργων του μέτρου 125Α του ΠΑΑ 2007-2013 ύψους 1.265.261,19 € σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 3.


xls ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί ότι έγινε σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων από την Διαχειριστική Αρχή, η έκδοση των εντολών πληρωμής, του Μέτρου 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς» (Καπνοπαραγωγοί), της β’ δόσης σε 16.898 δικαιούχους, με ποσό πληρωμής 24.945.473,23 ευρώ.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στη διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 13 νέα αγροτεμάχια ( 9 γεωργικής και 4 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας έκτασης 151 στρεμμάτων. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 4/07/2012. Οι αναρτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται κάθε Πέμπτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στη διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 21 νέα αγροτεμάχια ( 3 γεωργικής χρήσης και 18 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έκτασης 284 στρεμμάτων και 11 νέα αγροτεμάχια (7 γεωργικής χρήσης και 4 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας έκτασης 55 στρεμμάτων. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 27/06/2012. Οι αναρτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται κάθε Πέμπτη.

Με ένα κλικ

loading...
Με ένα κλικ

Επιστροφή στην κορυφή